Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Økt livskvalitet med legemiddelassistert rehabilitering

Siv-Elin Leirvåg Carlsen disputerer 15.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Opioid maintenance treatment and social aspects of quality of life for first-time enrolled patients. A quantitative study. ".

Hovedinnhold

Livskvaliteten hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) øker i løpet av det første året. Tilfredshet med ens økonomisk situasjon er enkeltfaktoren som over tid har størst innvirkning på livskvaliteten. Foruten økonomi er tilfredshet med bosituasjon og fritid viktige faktorer. Avhandlingen viser at jo høyere livskvalitet pasientene har jo lavere sannsynlighet for illegal bruk av opioider i LAR. Det er stor variasjon i deltagernes sosiale bakgrunn, og både type og antall negative livshendelser i barne- og ungdomsår har betydning for alder ved rusmiddeldebut. Bruk av illegale rusmidler i LAR har sammenheng med alder ved rusmiddeldebut.

Avhengighet av heroin forstås som en kronisk sykdom der LAR er en av behandlingstilnærmingene. I 2018 var det på landsbasis 7762 personer i LAR. Formålet med LAR er å bidra til at personer med opioidavhengighet får økt livskvalitet og bistand til å endre livssituasjonen sin ved å optimalisere deres mestrings- og funksjonsnivå.

I ph.d-arbeidet ser Carlsen på nye LAR-pasienters bakgrunn og hvilke sosiale faktorer som kan ha betydning for livskvaliteten etter oppstart i LAR. Dataene er innhentet ved strukturerte intervju der pilotversjonen av KvaRus, et kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, er benyttet. Studien peker på sosiale faktorer som kan bidra til økt livskvalitet hos LAR-pasienter.

Personalia

Siv-Elin Leirvåg Carlsen (f. 1975) er utdannet sosiolog ved Universitetet i Bergen. Hun jobber som forsker ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssjukehus. Carlsen har vært tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB med hovedveileder professor Torbjørn S. Torsheim og biveileder førsteamanuensis Linn-Heidi Lunde.