Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Persontilpasset behandling ved multippel sklerose

Gerd Haga Bringeland disputerer 5.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A mass cytometry receptor occupancy study of natalizumab therapy in multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en betennelsessykdom i hjerne og ryggmarg som hovedsakelig rammer unge voksne. Immunterapi kan ofte dempe sykdomsaktiviteten, og ett aktuelt alternativ er antistoff-behandling med natalizumab (Tysabri®) som gis intravenøst hver 4. uke. Nesten halvparten av pasientene som mottar natalizumab, har en subjektiv opplevelse av at effekten avtar mot slutten av 4-ukersintervallet mellom dosene. Dette såkalte wearing-off-fenomenet har vært lite forsket på og man vet ikke om den har noe å si for hvor effektivt behandlingen virker eller hva som er årsaken til fenomenet.

Natalizumab forebygger betennelsesaktivitet hos MS-pasienter ved å blokkere reseptorer på hvite blodceller og hindrer derved at disse kommer inn i hjerne og ryggmarg. Bringeland fant at pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde lavere reseptormetning, det vil si lavere nivå av bundet natalizumab til reseptorene, sammenlignet med pasienter uten regelmessige symptomer. Pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde også høyere kroppsmasseindeks (KMI), som igjen var forbundet med lavere reseptormetning. Funnene indikerer at årsaken til wearing-off-fenomenet er lav reseptormetning, som kan være forårsaket av høy KMI. Pasienter med regelmessige wearing-off-symptomer hadde ikke økt risiko for sykdomsaktivitet etter ett års oppfølging, men de hadde dårligere testresultater for utmattelse og kognitiv funksjon. Studien er den første som har funnet en mulig biologisk forklaring på dette hyppige fenomenet, og den er derfor et viktig bidrag til persontilpasning av natalizumab-behandling.

Massecytometri er en relativt ny teknologi som muliggjør samtidig måling av over 40 markører på enkeltcellenivå. I avhandlingen utviklet Bringeland en metode for å måle reseptormetning på hvite blodceller med massecytometri. Metoden kan anvendes i forskning på reseptormetning og persontilpasset behandling også av andre antistoffer som brukes for eksempel i kreftbehandling.

Personalia

Gerd Haga Bringeland (f. 1987) studerte ved Universitetet i Bergen (UiB) og avla medisinsk embetseksamen i 2012. Hun har arbeidet som lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus siden 2014 og startet som doktorgradsstipendiat ved samme avdeling i 2017. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 (K1), UiB. Ph.d. Sonia Gavasso har vært hovedveileder og professor Kjell-Morten Myhr og professor Christian Vedeler har vært biveiledere.