Hjem
Nye doktorgrader

Effekter av foreldres tilstedeværelse i en nyfødtavdeling

Bente Silnes Tandberg disputerer onsdag 17. juni 2020 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Impact of Single-Family Room design on very preterm infants and their parents»

Hovedinnhold

Barn på sykehus har lovfestet rett til å ha foreldre hos seg under innleggelsen. Nyfødtseksjonen på Drammen sykehus er den eneste nyfødtavdelingen i landet som tilbyr enerom til alle barn som er innlagt under sykehusoppholdet med mulighet for foreldre å bo sammen med barnet gjennom hele oppholdet.

Vi har undersøkt hvordan dette påvirker for tidlig fødte barns vekst og amming, samt foreldre involvering og foreldres psykiske reaksjoner og opplevd stress. Vi har sammenlignet med en tilsvarende gruppe barn og foreldre innlagt i en tradisjonell åpen nyfødtavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Barn og foreldre ble fulgt fra fødsel til fire måneder etter fastsatt termindato. Sykepleiere ansatt ved de to avdelingene var også deltakere i studien.

Studien viser at begge foreldre i stor grad velger å benytte muligheten til å bo sammen med barnet, og at de gir tidligere og mer daglig hud mot hud kontakt som er viktig for barnets trygghet, utvikling og for tilknytning mellom barn og foreldrene. Vi fant imidlertid ikke at tilstedeværelsen påvirket barnas vekst, i begge gruppene vokste barna svært godt og helt likt. Foreldre i enromavdelingen rapporterte at de blir mer involvert i beslutninger rundt barnet, de opplever mer støtte fra sykepleiere og har mindre opplevd stress under oppholdet. Mødrene i eneromavdelingen skårer lavere på risiko for depresjon under oppholdet og at barna ammes mer enn ved avdelingen i Bergen. Men foreldre og barn ved avdelingen på Haukeland har også flere timers samvær daglig og mye mer enn rapportert fra spesielt amerikanske nyfødtavdelinger med enerom.

Dokumenterte psykologiske- og helsegevinster ved å gi barn og foreldre mulighet til å være sammen under innleggelse i en nyfødtavdeling bør tillegges vesentlig betydning ved planlegging av utforming av nye nyfødt intensivavdelinger.

Personalia

Bente Silnes Tandberg er sykepleier på nyfødt intensivavdeling, Drammen sykehus. I tillegg har hun deltidsstilling på masterprogrammet for avansert klinisk nyfødtsykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole. Studien er støttet av Vestre Viken HF, Norsk Sykepleierforbund og Stiftelsen Dam via Prematurforeningen. Professor Emeritus Trond Markestad, Universitet i Bergen, professor Renée Flacking, Dalarna universitet, Sverige og Overlege dr med. Atle Moen, Oslo universitetssykehus har veiledet stipendiaten.