Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Det kliniske spekteret av POLG sykdom hos barn og voksne

Omar Hikmat disputerer 25.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood".

Hovedinnhold

Mutasjoner i POLG-genet er den vanligste årsaken til arvelig mitokondriesykdom, og har et bredt spekter av kliniske symptomer fra dødelig sykdom hos nyfødte til mild muskelsvakhet hos voksne. Epilepsi er vanlig, og mange pasienter utvikler behandlingsresistent epilepsi. Symptomene ved undertyper av POLG-sykdom er overlappende og svært varierende, noe som gjør tidlig klinisk diagnose utfordrende. Målet med Hikmats doktorgradsarbeid er å studere det kliniske spekteret og det naturlige forløpet av POLG sykdom i en stor kohort av pasienter. Dette for å bedre både klinisk klassifikasjon, tidlig diagnostikk og prognostisk presisjon.

I løpet av doktorgradsarbeidet, har Hikmat og medarbeiderne etablert den hittil største internasjonale kohorten av pasienter med POLG sykdom. Pasienter ble rekruttert fra 13 sentre i syv europeiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Spania og Storbritannia). Kliniske-, nevrofysiologiske-, nevroradiologiske, genetiske og lab data ble systematisk samlet.

Doktorgradsarbeidet gir en detaljert beskrivelse av de kliniske symptomene og det naturlige forløpet av sykdommer forårsaket av POLG mutasjoner, og presenterer en ny klinisk klassifikasjon for POLG sykdom som forventes skal bedre diagnostisk og prognostisk presisjon. Spesielt vil arbeidet forbedre diagnostisk sikkerhet hos nyfødte og barn med POLG sykdom uten epilepsi.

Ny kunnskap fra avhandlingen er blant annet at POLG sykdom er assosiert med dysfunksjon i blod-hjerne barrieren, og at forhøyet cerebrospinalvæske-protein er en nyttig biomarkør både for tidlig diagnose og som markør på økt risiko for epilepsiutvikling. Videre har prosjektet for første gang identifisert anemi som et tegn ved POLG sykdom, og at anemi kan brukes som en indikator for dårlig prognose.

Personalia

Omar Hikmat (f.1973) er utdannet lege ved Universitetet i Bagdad, Irak (1997), spesialist i barnesykdommer (2008) og er overlege ved nevro-seksjon, Barne- og Ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 1, Universitet i Bergen. Hovedveileder: Professor Laurence A. Bindoff, biveileder: Professor Charalampos Tzoulis.