Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ulik kultur – ulikt syn på behandling?

Valeria Markova disputerer 18.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "How do immigrants in Norway interpret, view, and prefer to cope with symptoms of depression?".

Avhandlingen består av en blandet design studie. I den kvantitative delen ble mennesker med innvandrerbakgrunn fra Russland, Somalia, Polen og Pakistan og etnisk norske studenter spurt om å fylle ut et spørreskjema som undersøkte preferanser knyttet til mestring og behandling av depresjon. Resultater viser både likheter og ulikheter på tvers av undersøkte grupper. Når det gjelder mestring, var de største forskjellene knyttet til spirituelle strategier som bønn. Den somaliske og pakistanske gruppen foretrakk denne strategien mest. Det var også forskjeller når det gjaldt unngåelsesstrategier, som å unngå å tenke «for mye». Den russiske, pakistanske og somaliske gruppen foretrakk denne strategien mest. På andre områder var det mindre forskjeller. De fleste deltakerne mente at det kunne hjelpe å være fysisk aktiv ved depresjon. Når det gjelder hvor en vil søke hjelp, var det størst forskjeller når det gjaldt preferanser for tradisjonelle kilder for hjelp som å oppsøke religiøse ledere. Den somaliske og pakistanske gruppen foretrakk denne kilden for hjelp mer. Det var ingen gruppeforskjeller i syn på å søke hjelp fra psykolog eller lege.

I den kvalitative delen ble det gjennomført fokusgruppeintervjuer med innvandrere fra Somalia. Hensikten med intervjuene var å undersøke hvordan valg av mestringsstrategier og behandling henger sammen med forståelse av depresjon. Resultater fra intervjuene viser at depressive symptomer ble forstått som problemer knyttet til kognisjon (for mange tanker) eller emosjoner (for eksempel tristhet), men ikke som en biologisk ubalanse. Symptomer var ofte forklart som stress, tidligere traumer eller oppstått på grunn av åndebesettelse. Våre somaliske respondenter understrekte også viktigheten av råd og hjelp fra spirituell leder, eldre i nærmiljø og foreldre når det gjelder forståelse av lidelsens opphav og valg av mestringsstrategi og behandling.

Funnene fra avhandlingen kan bidra til å utforme kultursensitivt helsetilbud.

Personalia

Valeria Markova (f. 1985) er autorisert psykolog (cand.psychol.), uteksaminert fra Universitetet i Bergen. Markova har gjennomført arbeidet med avhandlingen ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. Hun er nå kommunepsykolog, ved Senter for Migrasjonshelse, Bergen kommune. Hovedveileder for avhandlingen er prof. Gro M. Sandal, Institutt for samfunnspsykologi, UiB. Medveileder er prof. Ståle Pallesen, Universitetet i Bergen og Eugene Guribye, forsker I, NORCE.