Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva mener fysioterapeuter om korsryggsmerter?

Nicolaas Dingeman Eland disputerer 24.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Attitudes and Beliefs of Physiotherapists Treating Back Pain".

I sitt doktorgradsarbeid har Eland undersøkt hvilke tanker og oppfatninger fysioterapeuter har om årsak, forløp og behandling av «vanlige» kroniske korsryggsmerter. Dertil brukte han spørreskjemaet «Pain Attitudes and Beliefs Scale for Physiotherapists». Skjemaet har til hensikt å skille mellom fysioterapeuter som har tradisjonelle biomedisinske holdninger med fokus på kroppslige ledd- og vevsskader og fysioterapeuter med holdninger som er anbefalt av evidensbaserte kliniske retningslinjer. Disse vektlegger en pasientsentrert tilnærming som fokuserer på selvhjelp, opprettholde aktivitet, psykososiale forhold og livsstilsfaktorer.

I sin avhandling har Eland oversatt, testet og forbedret spørreskjemaet. Han fant at skjemaet, til tross for forbedringer, ikke evner å skjelne mellom terapeuter med ulike holdninger på en tilfredsstillende måte. For å få innsikt i fysioterapeuters holdninger til kroniske ryggsmerter anbefales det derfor å fange opp hva de faktisk velger av behandling i sin praksis ved å bruke flere spørreskjemaer. Resultatene i avhandlingen er relevante for fysioterapeuter, manuellterapeuter så vel som andre primærkontakter i helsetjenesten og vil være av betydning for håndtering av pasienter med ryggplager. Kunnskapsbasert undersøkelse og behandling krever at terapeuters holdninger og antakelser er i tråd med oppdatert viten. Gyldig og pålitelig kartlegging av slike holdninger er nødvendig for at helsepersonell kan behandle pasienter med korsryggplager i tråd med evidensbaserte retningslinjer, istedenfor å behandle ut fra personlige holdninger og antagelser.

Personalia

Nicolaas Eland er utdannet fysioterapeut og manuellterapeut fra Nederland. Doktorgradsarbeidet er utført ved Forskningsgruppen i Fysioterapi, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen med professor emerita Liv Inger Strand som hovedveileder og professor Alice Kvåle og professor Raymond Ostelo som bi-veiledere.