Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Flere ben å stå på gir bedre tilpasning til klimaendringer

Nina Bergan Holmelin disputerer 20.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Flexible adaptation in Himalayan small-scale farming".

Hovedinnhold

Klimaendringer fører til høyere temperaturer, endret lokal vanntilgang og mer uforutsigbart vær i Himalaya. Slike endringer vil få negative konsekvenser for jordbruket og bidrar til forverret matsikkerhet for mange småbønder. Klimaendringene kommer i tillegg til allerede variable inntekter fra arbeidsmigrasjon og svingende matpriser. Holmelin har i denne avhandlingen undersøkt hva som skal til for å øke tilpasningskapasiteten og matsikkerheten blant småbønder i Nepal.

Avhandlingen viser at en fleksibel kombinasjon av mangfoldig dyrking for eget forbruk, enkelte avlinger for salg og noe ekstern inntekt gir husholdene et nødvendig handlingsrom til å tilpasse seg til endringer. Det å ha flere ben å stå på økonomisk forebygger svekket matsikkerhet dersom avlinger svikter, inntekter bortfaller eller matprisene varierer.

Mange menn reiser til utlandet for å arbeide. I mellomtiden er det kvinnene som tar beslutningene på gården, men de deltar i mindre grad i markeder og offentlige beslutningsprosesser. Lokale kjønnsrollemønstre er nå i endring som følge av statlig likestillingspolitikk og at folk selv utfordrer tradisjonelle kjønnsnormer. Likevel viser avhandlingen at det er de kvinnene som allerede har en høy sosial posisjon som best kan benytte seg av økt sosialt handlingsrom, mens fattige, lavkaste- eller ugifte kvinner ikke har de samme mulighetene.

Nepalske myndigheter ønsker at bøndene kun skal dyrke for salg og ikke for eget forbruk. En slik politikk vil kunne svekke viktige sosiale sikkerhetsnett som er forankret i tradisjonell selvberging, noe som rammer de fattigste hardest. En jordbrukspolitikk som heller lar bøndene beholde fleksibiliteten og kombinere selvberging med andre inntektskilder vil bedre kunne bidra til å opprettholde lokal tilpasningskapasitet og matsikkerhet under klimaendringer.

Avhandlingen bidrar til kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger for tilpasning småbønder har i møte med klimaendringer og andre globale endringer.

Personalia

Nina Bergan Holmelin er ansatt som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo. Hun har en mastergrad i geografi (2010) og en bachelorgrad i utviklingsstudier (2008), begge fra Universitetet i Bergen. Ph.d.-prosjektet hennes har vært gjennomført ved CICERO som en del av det større forskningsprogrammet Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP). Hovedveileder har vært professor Tor Halfdan Aase ved Institutt for geografi og biveileder har vært Hege Westskog ved CICERO.