Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan hjernen og kroppen reagerer når man opplever mobbing

Dhaksshaginy Rajalingam disputerer 9.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The impact of workplace bullying and repeated social defeat on health and behavioral outcomes: A biopsychosocial perspective".

Hovedinnhold

Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom mobbing og senere opplevde helseplager. Både angst, depresjon og psykosomatiske plager hos ofre for mobbing er godt dokumentert. Men, hvorfor og ikke minst hvordan oppstår slike helseplager? I denne avhandlingen undersøkes genetiske og cellebiologiske mekanismer for hvordan eksponering til mobbing på arbeidsplassen fører til helseplager. Doktorgradsarbeidet baserer seg på data fra en spørreundersøkelse og spyttprøver fra norske arbeidstakere, samt eksperimentelle dyreforsøk og cellekulturforsøk.

Spyttprøvene fra norske arbeidstakere ble brukt for å studere genvarianter – et punkt i DNAet som gir opphav til varianter av et gen. Slike genvarianter kan påvirke individenes sårbarhet for psykiske og fysiske helseplager og slike undersøkelser kan bedre vår forståelse for hvordan kronisk stress, som følge av mobbing, fører til helseplager. Undersøkelsene viste at de studerte genvariantene hadde en betydning for hvor sårbare deltakerne var for å utvikle helseplager, som søvnproblemer og angst, når de var utsatt for mobbing.

De eksperimentelle dyreforsøkene, der vi forsøker å illustrere mobbing, ble brukt for å studere effekten av sosialt nederlag hos forsøksrotter. Dette kan gi oss verdifull informasjon om hvilke mekanismer i hjernen og i vår genetikk som kan spille en rolle. Celleforsøkene ble brukt til å se på årsak og virkninger i denne sammenheng. Samlet peker dyre- og celleforsøkene mot en kobling mellom sosial stress og inflammasjon.

Doktorgradsarbeidet viser at det å bli utsatt for mobbehandlinger faktisk gjør folk fysisk syke. Deler av disse fysiske forandringene ser ut til å være relatert til stress hormonet noradrenalin – og kanskje også endringer i immunsystemet. Det konkluderes derfor med at mobbing i arbeidslivet trolig har mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt, samt at det finnes biologiske forklaringer på hvorfor, hvordan og hvor sterkt mobbing påvirker vår helse.

Personalia

Dhaksshaginy Rajalingam (f.1992) har en mastergrad i molekylær biovitenskap fra UiO i 2016. Siden 2017 har hun vært ansatt som stipendiat ved Institutt for samfunnspyskologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor hun har vært tilknyttet forskningsgruppe for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) og Statens arbeidsmiljø institutt (STAMI). Arbeidet har blitt utført under veiledning av Johannes Gjerstad (hovedveileder), Ståle Valvatne Einarsen (biveileder) og Morten Birkeland Nielsen (biveileder).