Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forbedring av tuberkulosediagnostikk og pasientbehandling

Melissa Davidsen Jørstad disputerer 11.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diagnosis and management of extrapulmonary tuberculosis in low-resource settings, a study from Zanzibar, Tanzania".

Hovedinnhold

Sykdommen tuberkulose angriper oftest lungene, men kan forekomme i andre organer, og kalles da ekstrapulmonal tuberkulose (EPTB). På verdensbasis er tuberkulose fortsatt et stort helseproblem, og en av de infeksjonssykdommene som tar flest liv. Det anslås at ti millioner mennesker utvikler aktiv tuberkulosesykdom hvert år, av disse er mellom 10-40 % EPTB. Det er utfordrende å diagnostiere EPTB, blant annet grunnet lite spesifikke symptomer og vanlige brukte laboratorietester med lav sensitivitet. Spesielt i land med mindre ressurser, hvor billeddiagnostikk og kostbare eller teknisk krevende laboratorietester er lite tilgjengelige, kan diagnosen være vanskelig å stille. Dette kan føre til forsinket oppstart av behandling uten bekreftet diagnose. Uten bekreftet diagnose er det avgjørende med god oppfølging av pasienter for å vurdere om behandlingen virker, og ut fra dette konkludere om diagnosen er korrekt. Det er behov for bedre tester for diagnostikk av EPTB og enkle metoder for å vurdere behandlingsrespons som er bærekraftig i lavressursområder.

I sitt doktorgradsarbeid har Jørstad innført og evaluert en ny laboratorietest, basert på immunkjemi, for diagnosen av EPTB på Mnazi Mmoja Hospital, Zanzibar. Hun viser at den nye testen kan gjennomføres i et rutinelaboratorium i et lavinntektsland og at testen finner flere tilfeller av EPTB sammenlignet med andre rutinetester. Jørstad viser også at mange EPTB pasienter på Zanzibar opplever forsinkelse i diagnostikk og oppstart av behandling. Helsesystemforsinkelse er største bidragsyter til forsinket diagnostikk, og forbundet med repeterte konsultasjoner i helsevesenet før endelig diagnose. Hun beskriver forbedring av EPTB pasienters egenvurderte helse etter behandling, noe som støtter at korrekt og betimelig behandling potensielt kan redusere sykeligheten i denne pasientgruppen. Jørstad forslår en enkel metode, kun basert på kliniske parametere, som kan bidra i vurderingen av behandlingsrespons i lavressursområder.

Personalia

Melissa Davidsen Jørstad (f. 1980) fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2009, og er i dag lege i spesialisering ved Lungeavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Tehmina Mustafa, med professor Lisbet Sviland og professor Anne Ma Dyrhol-Riise som medveiledere. Kontaktinfo: Melissa Davidsen Jørstad, epost: melissa.jorstad@gmail.com, tlf 95850951