Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedret diagnose av lungebetennelse i Etiopia

Solomon Hailemariam Tesfaye disputerer 1.2.2021 for ph.d.-graden ved Hawassa University og Universitetet i Bergen med avhandlingen "Improving management of severe childhood pneumonia at primary health care units in southern Ethiopia".

Hovedinnhold

Lungebetennelse hos barn kan ha et alvorlig forløp. Til tross for tilgjengelig mulighet for forebygging og behandling, har ikke antallet som dør av lungebetennelse i utviklingsland blitt redusert. Og, lungebetennelsen er fortsatt en av de viktigste dødsårsakene til små barn. Verdens helseorganisasjon har utarbeidet retningslinjer for hvorledes en kan identifisere lungebetennelse hos barn under fem år. Disse retningslinjene gir en sannsynlighet for at helsearbeidere med begrensede hjelpemidler kan stille en riktig diagnose. Imidlertid, har det vist seg at disse retningslinjene overser alvorlig lungebetennelse hos mange. I Norge bruker vi enkle apparater til å måle surstoff konsentrasjonen i blodet. Fattige land har dessverre ikke tilgang på slike livsviktige instrumenter.

Dette doktorgradsarbeidet er utført i Gedeo området i Sør-Etiopia. Målsetningen med arbeidet var å finne ut hvor gode helsearbeiderne var til å diagnostisere alvorlig lungebetennelse og å kartlegge tilgangen på utstyr og evaluere kunnskapen hos helsearbeidere. I sin forskning har Solomon Hailemariam vist at de fleste helse institusjonene manglet essensielt utstyr, vaksiner og livsviktige medisiner. Helsearbeidernes kunnskap var også mangelfull. Ved å lære opp helsearbeidere til å bruke pulsoximeter viser Solomon Hailemariam at det er mulig på helseinstitusjoner på den etiopiske landsbygd å finne mange flere barn med alvorlig lungebetennelse og dermed gi dem bedre behandling. Han viser også at en slik investering vil være økonomisk forsvarlig. Solomon Hailemariam anbefaler i sitt doktorgradsarbeid det at helseinstitusjonene i Etiopia bør ta i bruk slike billige instrumenter for på den måten bedre diagnostikken av lungebetennelse. Doktoranden vil i sitt videre arbeid gjennomføre dette i et større geografisk område for å vise at en kan redusere dødsfall hos barn med alvorlig lungebetennelse.

Personalia

Solomon Hailemariam Tesfaye (født 1979) er fra Dilla i Sør-Etiopia. Han har en mastergrad i offentlig helse fra Jimma University. Siden 2016 har han vært doktorgradsstudent ved Hawassa University og Universitetet i Bergen. Han arbeider nå som Assistant professor ved Dilla University. Hans hovedveileder har vært Professor Bernt Lindtjørn (UiB), og biveiledere har vært Professor Kjell Arne Johansson (UiB) og Dr. Eskindir Loha fra Hawassa University.