Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rettslige grenser for helseforskning på sårbare grupper

Kariann Olsen Salte disputerer 18.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rettslige grenser for medisinsk og helsefaglig forskning på barn og myndige personer uten samtykkekompetanse".

Hovedinnhold

I avhandlingen analyseres de rettslige grensene for medisinsk og helsefaglig forskning på barn og myndige personer uten samtykkekompetanse. Hovedfokuset er på å tolke og drøfte gjeldende rett, hvor helseforskningsloven utgjør det sentrale utgangspunkt. Avhandlingens tema befinner seg i skjæringspunktet mellom integritetsvernet til personer uten samtykkekompetanse og hensynet til å inkludere dem i medisinsk og helsefaglig forskning, for slik å ivareta retten til en best mulig helse for disse persongruppene. I de rettslige drøftelsene står dermed avveiningen mellom disse verdiene sentralt. Salte har i denne verdikonflikten valgt å bruke menneskeverdet som avveiningsnorm.

Avhandlingen viser at medisinsk og helsefaglig forskning er et område hvor det er nødvendig med fleksibilitet som følge av at det er store forskjeller når det gjelder hva de ulike forskningsprosjektene går ut på. Salte har oppstilt flere momenter som kan ha betydning i den verdimessige avveiningen, og ved tolkingen av helseforskningslovens regler. Dette er bl.a. forskningsprosjektets art, grad av samfunnsnytte og om det er potensiale for helsegevinst for forskningsdeltakerne.

Det har også vært nødvendig å se tradisjonelle norske rettskilder i lys av et internasjonalt menneskerettslig materiale både for å tolke og evaluere norsk rett. Analysene av helseforskningsloven har vist at minstekravene i de menneskerettslige dokumentene stort sett er oppfylt, men at det på flere punkter er nødvendig med presiserende fortolkninger og klargjøringer i lys av det menneskerettslige materialet. På ett område har Salte konstatert en direkte motstrid mellom helseforskningsloven og Oviedo-konvensjonens tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning. Dette gjelder i tilfeller hvor en person uten samtykkekompetanse også er frihetsberøvet, f.eks. underlagt tvungent psykisk helsevern, og her anbefaler Salte en lovendring.

Personalia

Kariann Olsen Salte (f. 1988) har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2013. Salte begynte som stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2015. Veileder for prosjektet har vært professor Bjørn Henning Østenstad. Fra juni 2020 har Salte arbeidet hos Statsforvalteren i Rogaland.