Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager

Erik T. Thortveit disputerer 22.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Flåttbårne infeksjoner og selvrapporterte helseplager; en helseundersøkelse i Søgne kommune, Sør-Norge".

Hovedinnhold

Skogflåtten Ixodes ricinus er utbredt langs kysten i Sør-Norge, men det er begrenset kunnskap om forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker. Det er også svært omdiskutert hvorvidt flåttbårne infeksjoner kan forårsake kroniske subjektive helseplager.

Hovedmålene med studien var å kartlegge somatisk symptombelastning og eksposisjon for flåttbårne infeksjoner i en befolkning som bor i et område med høy forekomst av flått, og undersøke om eksposisjon for flåttbårne infeksjoner var assosiert med økt somatisk symptombelastning.

I studien ble alle innbyggerne i alderen 18-69 år i tidligere Søgne kommune invitert til avgi en blodprøve og besvare et spørreskjema. Søgne ligger ved kysten i den sørligste delen av Norge og har en høy forekomst av flått. Blodprøvene ble analysert for IgG-antistoffer mot forskjellige flåttbårne mikrober. Påvist IgG-antistoff mot en mikrobe indikerer gjennomgått infeksjon med mikroben tidligere i livet.

Forekomsten av IgG-antistoffer mot Borrelia burgdorferi sensu lato (Bb) var 22.0 %, TBE-virus 1.4 %, Anaplasma phagocytophilum 11.0 %, Babesia microti 2.1 %, Bartonella henselae/B. quintana 0.1 % og Rickettsia helvetica/R. conorii 4.2 %.

Det var altså en høy eksposisjon for Bb i befolkningen i Søgne, og også eksposisjon for flere andre flåttbårne mikrober. Ved symptomer på infeksjon etter et flåttbitt, eller feber av ukjent årsak, bør således infeksjon med andre flåttbårne mikrober enn Bb og TBE-virus også vurderes i vår region.

Forekomst av IgG-antistoffer mot flåttbårne mikrober var ikke assosiert med grad av selvrapportert somatisk symptombelastning. Studien støtter således ikke hypotesen om en kausal årsakssammenheng mellom flåttbårne infeksjoner og subjektive helseplager.

Personalia

Erik T. Thortveit (f.1981) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2006). Han er spesialist i nevrologi og arbeider ved Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsenheten, Sørlandet sykehus HF, og Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveiledere har vært professor Unn Ljøstad og professor Åse Mygland.