Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva er viktig for å stimulere utviklingen av biomarkører?

Ana Beatriz Mateus D'Avó Luís disputerer 12.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Essays on Economic Incentives and Implications of Biomarker Tests".

Hovedinnhold

Biomarkørtester kan hjelpe oss å finne rett behandling til rett pasient. Denne avhandlingen består av tre artikler som gir kunnskap om ulike økonomiske suksessfaktorer og barrierer for fremdriften av biomarkørteknologi og persontilpasset medisin.

Den første artikkelen studerer hvordan innføring av biomarkørtester har påvirket helsen til kreftpasienter i Norge. Resultatene våre indikerer at biomarkørtesting reduserer tidlig dødeligheten og øker sannsynligheten for å overleve tre år etter diagnosen, men effekten av biomarkørtesting svekkes etter hvert som antall tilgjengelige kreftmedisiner øker. Vi konkluderer med at bruken av medisiner som krever biomarkørtesting er kostnadseffektiv.

I den andre artikkelen undersøker vi gjennom en teoretisk modell virkningen av politikk som stimulerer legemiddelprodusenter til å samarbeide om utviklingen av biomarkørtester. Vi viser at myndighetene står overfor en avveining mellom å øke prisen, slik at firmaets insentiver øker, og de sosiale kostnadene knyttet til offentlig finansiering. Vi viser også betingelsene for når pris og subsidier er perfekte substitutter. For å oppnå det beste scenariet kan en engangsskatt brukes til å overføre monopolgevinsten til myndighetene og reduserer økningen i de sosiale kostnadene fra de offentlige midlene.

Den tredje artikkelen utvikler en teoretisk modell for å vurdere strategiene til to legemiddelprodusenter som må velge mellom å utvikle en medisin med eller uten biomarkørtest, mens helsemyndighetene velger hvilket legemiddel som skal godkjennes i markedet. Jeg viser at bedriftene har høyere insentiver til å inkludere en biomarkør i kliniske studier under et duopol enn under et monopol, fordi hensynet til konkurrenten begrenser muligheten til å utnytte situasjonen. Dette antyder at persontilpasset medisin kan utvikles selv uten subsidieordninger som øker offentlige utgifter.

Personalia

Ana Beatriz Luís (f.1992) fullførte mastergrad i samfunnsøkonomi ved Nova School of Business and Economics i 2015. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen der hun har vært stipendiat. Hovedveileder er professor Tommy Ståhl Gabrielsen og biveileder er førsteamanuensis Julie Riise.