Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vannløselige polymere for bruk i olje reservoarer

Badar Al Shakry disputerer 12.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Polymer Injectivity".

Hovedinnhold

Det er avgjørende for suksessen med bruk av polymere for økt oljeutvinning å finne de ideelle polymeregenskaper. Hydrolysert polyakrylamid er den mest anvendte EOR-polymeren. Denne polymeren er sterkt påvirket av skjærhastighet og strømningshistorie. Høy strømningshastighet i nærbrønnsområdet kan forårsake redusert injektivitet, og polymeren kan miste viskositeten på grunn av mekanisk nedbrytning. Tilstrekkelig polymerviskositet og god injeksjonsevne er viktig for å fortrenge oljen mot produksjonsbrønner og akselerere produksjonen.

Avhandlingen tok sikte på å forbedre karakteriseringen av polymerstrømning i porøse medier for å forbedre polymer flømming design i feltapplikasjoner. Dette ble oppnådd ved å utsette polymerløsningen for mekanisk nedbrytning før injeksjon med den hensikt å finne en optimal balanse mellom forbedret injeksjonsevne og tap av viskositet. Oppgaven er basert på serie eksperimentelle studier som er utført på realistiske porøse medier av forskjellige bergarter. Ulike forhold har vært studert inkludert tilstedeværelse av olje i injeksjonen sonen. Den observerte reologiske oppførselen til HPAM i porøse medier var forskjellig fra dens bulk reologi. Resultatene viser at HPAM-polymeren har en sterk skjærtykning i porøse medier som ikke blir observert i bulkreologi. Strømningsgeometrien i det porøse mediet (f.eks. lineær vs radial strømning) påvirker reologisk oppførsel for HPAM som kan føre til undervurdering / overvurdering av polymer injektivitet. Polymer injektivitet kan optimaliseres ved å utsette polymeren for beskjeden degardering før injeksjon, men uten å miste in-situ viskositet. Dette kan redusere driftskostnadene for prosessen og utvider applikasjonene til HPAM-polymerer. Oppgaven fremhever betydningen av in-situ-målingene av polymerviskositet for å oppnå gode løsninger og forbedre polymer utvelgelse og kunnskap som gir bedre inngangsdata for modellering i polymerprosjekter.

Personalia

Badar Al Shakry (født 1989, Oman) har en master grad i Petroleum teknologi fra Clausthal tekniske universitetet i Tyskland. Han har utført sin PhD ved kjemisk institutt Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor Arne Skauge, senior forsker Dr. Tormod Skauge (Energy Research Norway) og Dr. Behruz Shaker Shiran (NORCE).