Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bruke kroppens egne celler til å bekjempe kreft

Dag Heiro Yi disputerer 17.2.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Monocyte-derived dendritic cells in cancer immunotherapy".

Hovedinnhold

Kreft er i dag den ledende årsaken til tidlig død i den vestlige verden. Kreft er en fellesbetegnelse på sykdom som oppstår når kroppens egne celler går ut av kontroll og deler seg ukontrollert, noe som kan føre til organsvikt og eventuelt død. En av hovedproblemene med tradisjonell kreftbehandling er vanskeligheter med å behandle kreft som har spredd seg i kroppen grunnet begrenset mulighet til å skille mellom friske celler og kreftceller. Derfor er det sterkt behov for å finne alternative behandlingsmetoder.

En lovende metode som kan gjøre dette består av å manipulere immunsystemet vårt til å behandle kreft, også kjent som immunterapi. Når immunsystemet klarer å gjenkjenne og bekjempe kreft, så øker overlevelsessjansen til kreftpasienter betraktelig selv når kreften har spredt seg. Derfor er det gunstig å finne metoder til å hjelpe immunsystemet med å gjenkjenne kreftceller og fjerne hindringer. Dendrittiske celler er spesialiserte detektiv -celler som fanger opp og presenterer biologiske kjennetegn slik at immunsystemet vet hva den skal bekjempe. Det er mulig å hjelpe immunsystemet med å gjenkjenne kreftceller ved å manipulere dendrittiske celler til å presentere kjennetegn fra kreftceller.

I avhandlingen vurderes ulike metoder for å stimulere monocytt-deriverte dendrittiske celler og hvordan disse påvirker cellenes egenskaper. Funnene viser at store endringer kan sees avhengig av hvordan cellene blir stimulert og til og med hva slags beholder de dyrkes i. En stimulerings metode basert på et bakteriepreparat virker lovende for å lage monocytt-deriverte dendrittiske celler til bruk i kreftpasienter. Metoden ble testet ut på celler fra pasienter med prostatakreft som viste at det er mulig å stimulere deres immunceller med disse dendrittiske cellene. Resultatene understreker kompleksiteten når det gjelder å lage monocytt-deriverte dendrittiske celler til immunterapi og at der er mange faktorer som må vurderes når man bruker denne metoden.

Personalia

Dag Heiro Yi (f. 1991, Oslo, Norge) er udannet lege ved Universitetet i Bergen (UiB). Doktorgradsarbeidet startet i 2012 som del av Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet. Han avla medisinsk embetseksamen i 2017 og har vært ansatt som stipendiat ved Broegelmanns forskningslaboratorium, Klinisk Institutt 2 siden 2018. Hovedveileder har vært Professor Silke Appel, med Professor Emeritus Roland Jonsson som biveileder.