Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Genetiske mutasjoner og risikoen for Parkinson sykdom

Johannes Jernqvist Gaare disputerer 5.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring the genetic contribution to idiopathic Parkinson disease".

Hovedinnhold

Parkinson sykdom er en av de vanligste nevrodegenerative sykdommene. Tilstanden fører til gradvis økende både motoriske og ikke-motoriske plager for pasientene, og vi mangler kunnskap om de underliggende sykdomsprosessene. Sjeldne former for Parkinson sykdom er arvelige (monogenetiske), men vi ser også at risikoen for idiopatisk sykdom påvirkes av genetiske mutasjoner.

Målet med avhandlingen var å avdekke ny kunnskap om hvilke genetiske endringer som påvirker risikoen for utvikling av Parkinson sykdom, og hva det kan fortelle oss om de underliggende sykdomsprosessene. Gjennom kliniske, anamnestiske og genetiske data fra ParkVest-studien (www.parkvest.no) viser vi blant annet en tydelig familiær opphopning av Parkinson sykdom. I tillegg ser vi at denne typen familiehistorikk kan spille en rolle for hvordan sykdommen utvikler seg.

Tidligere studier har vist en klar sammenheng mellom flere vanlige mutasjoner i DNA og risikoen for utvikling av Parkinson sykdom. Vi kjenner imidlertid lite til hvordan sjeldne mutasjoner påvirker denne risikoen. Gjennom hel-eksom-sekvenseringsdata fra ParkVest-studien og en tilsvarende internasjonal studie (Parkinson Progression Markers Initiative), viser vi at sjeldne mutasjoner i gener som er viktige for vedlikehold og reparasjon av mitokondrielt DNA er assosiert med Parkinson sykdom. Dette understøtter hypotesen om at mitokondrienes spiller en viktig rolle for utvikling av Parkinson sykdom, og at de vil være et naturlig mål for utprøving av sykdomsbremsende behandling.

Personalia

Johannes Jernqvist Gaare (f. 1987) studerte ved Universitetet i Bergen (UiB) og avla medisinsk embetseksamen i 2012. Fra 2014 har han jobbet som lege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus (HUS). Doktorgradsarbeidet har foregått i forskningsgruppen Neuromics ved HUS og UiB. Avhandlingen utgår fra Klinisk institutt 1 (K1) med professor Charalampos Tzoulis som hovedveileder, og PhD Kristoffer Haugarvoll og professor Ole-Bjørn Tysnes som bi-veiledere.