Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Miljøendringer påvirker biologien til torsken over 100 år

Côme Jacques Cyprien Denechaud disputerer 23.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Set in stones: the influence of long-term environmental changes on Northeast Arctic cod viewed through the analysis of otoliths".

Main content

Klimaendringer påvirker havets økosystemer på flere måter, med betydelige konsekvenser for organismenes biologi. Torsk er en viktig ressurs for den norske fiskeindustrien, men bestanden har vist store variasjoner i det 20.århundre. Å evaluere fiskens respons på et miljø i endring har vært et stort fokus innen moderne havforskning, og evnen til å forutsi fremtidige effekter kan forbedres ved å se på fortiden.

Øresteiner, eller otolitter, er på mange måter fisken sin «svarte boks». Otolitt ringer kan vise individuell alder, og avstanden mellom soner kan gi verdifull informasjon om årlige vekst og utvikling. I PhD-avhandlingen brukte Côme Denechaud mer enn 4000 arkiverte torskeotolitter til å studere variasjoner i det siste århundret i forhold til miljøendringer ved bruk av forskjellige modelleringsmetoder.

Resultatene viser betydelige effekter av klima og miljøforhold. Torsk har en positiv respons til kortsiktig økning i havtemperatur, assosiert med høyere vekst og tidligere modning. Imidlertid finnes det indikasjoner på negative effekter over lengre perioder, som foreslår at fremtidig oppvarming kan være skadelig for torsk. I tillegg viser arbeidet en stor effekt av torske- og byttedyrsbestander som lodde og sild. Når torskebestanden er høy øker konkurransen for ressurser og som resultat avtar den individuelle torskeveksten.

Disse funnene viser at variasjoner i klima, fiskebestander og fangst påvirket 100 år med torskevekst og utvikling. Fra 1950 gjenopptok industrielt fiske i Barentshavet og torskebestanden begynte å synke, dette ble assosiert med redusert konkurranse, høyere vekst og tidligere modning. I begynnelsen av 90-tallet kollapset torske- og loddebestander samtidig, og i tillegg til store endringer i klimaet forårsaket dette en betydelig reduksjon i vekst hos torsken i flere år. I dag er bestanden tilbake til 1950-nivået mens temperaturene fortsatt øker, og resultatene kan hjelpe med prediksjoner av fremtidige produktivitet og motstandsdyktighet.

Personalia

Côme Denechaud er født og oppvokst i Frankrike. I 2017 fullførte han en mastergrad i marinbiologi og spesialisering innom tropiske hav-, kyst- og øyøkosystemer ved Réunion-universitet (Indiahavet, Frankrike), med en masteroppgave om dietten av tannfisk i Rosshavet, i samarbeid med National Institute for Water and Atmospheric Research (New Zealand). Det samme året begynte han sitt arbeid om torsk og klimaet på en PhD hos UiB, i samarbeid med Havforskningsinstituttet og University of Iceland.