Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Livsstilsfaktorer og sykdomsaktivitet ved multippel sklerose

Silje Agnethe Stokke Kvistad disputerer 15.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multiple sclerosis -the impact of environmental- and lifestyle factors".

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet. Årsaken til sykdommen er ukjent, men skyldes trolig et samspill av genetikk og miljø. Flere miljø- og livsstilsfaktorer påvirker risikoen for å få MS, blant annet overvekt og røyking. Faktorene påvirker potensielt også sykdomsutviklingen, men på dette området er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Vi undersøkte hvordan tobakksbruk, overvekt (kroppsmasseindeks; KMI) og to fetthormoner (leptin og adiponektin) påvirket MS sykdomsaktivitet i en gruppe på 86-88 norske MS pasienter. Pasientene deltok opprinnelig i en randomisert studie (OFAMS-studien) og var fulgt over en 2 års periode, 6 måneder uten behandling og 18 måneder med interferon-beta behandling. Sykdomsaktivitet og -progresjon ble målt ved nye sykdomsattakker, forverring av EDSS skår (Expanded Disability Status Scale) samt tilkomne eller forstørrede MS lesjoner på magnetisk resonans (MR) av hjernen. En så også på andel pasienter som oppnådde optimal terapirespons av interferon beta, såkalt NEDA status (no evidence of disease activity).

Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom tobakksbruk og sykdomsaktivitet. Funnet kan tyde på at røyking påvirker sykdommen mer gjennom degenerative mekanismer enn via inflammasjon. Færre av de overvektige pasientene oppnådde optimal terapirespons (NEDA-status) av interferon-beta behandling enn normalvektige. Det ble ikke funnet ugunstig profil av inflammasjonsmarkører blant overvektige eller lavere nivå av vitamin D. Det var heller ingen sammenheng mellom de to fetthormonene og sykdomsaktivitet. Funnet kan trolig være betinget i at medisinen doseres uavhengig av vekt og indikerer at en bør etterstrebe individtilpasset og vektjustert behandling. Våre funn viser også at fetthormonene leptin og adiponectin ikke har potensiale som biomarkører ved MS.

Avhandlingen øker kunnskapsgrunnlaget for hvordan miljøfaktorer påvirker MS sykdomsforløpet og behandling.

Personalia

Silje Stokke Kvistad (f. 1980) studerte ved Universitetet i Bergen (UiB) og avla medisinsk embetseksamen i 2007. Hun jobber som lege i spesialisering ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland Universitetssjukehus og er en del av forskergruppen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS. Doktorgradsarbeidet går ut fra Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, med professor Øivind Torkildsen som hovedveileder og professor Kjell-Morten Myhr som biveileder.