Hjem
Nye doktorgrader

En økonomisk evaluering av HIV, TB og malariaintevensjoner i Etiopia

Lelisa Fekadu Assebe disputerer 7.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Universal health coverage of HIV, TB and malaria interventions in Ethiopia: economic burden, health benefits and financial risk protection”.

Hovedinnhold

Human Immunodeficiency Virus (HIV), tuberkulose (TB) og malaria bidrar fortsatt til stor sykdomsbyrde globalt og i Etiopia. Det er oppnådd betydelige helsegevinster de siste tiårene fra store globale og nasjonale HIV, TB og malaria-program. Til tross for denne fremgangen og stor reduksjon i dødelighet og sykelighet av disse sykdommene, så er det mange som ikke har tilgang til livreddende HIV, TB og malaria behandling flere steder, blant annet i Etiopia. Dette resulterer i høy økonomisk risiko og dårlig helse, i verste fall død, særlig blant den fattigste delen av befolkningen. I de fleste lavinntektsland, som Etiopia, er en stor del av helsevesenet finansiert gjennom direkte egenbetaling fra pasienter. Det betyr at pasienter som blir lagt inn med livstruende sykdommer vil måtte betale mye av sykehusregningen selv, enten gjennom lån eller oppsparte midler. Det er lite kunnskap om hvor stor den økonomiske risikoen er hvis man faktisk blir syk i Etiopia og hvor stor den økonomiske gevinsten er ved å innføre universell offentlig helsefinansiering.

I doktorgradsstudien fant Lelisa at HIV og TB behandling påfører husholdningene en enorm økonomisk belastning, som uforholdsmessig påvirker de som er i den laveste sosioøkonomiske gruppen og dette resulterer i katastrofale utgifter. Studien antyder også at Etiopias nåværende policy for fritak for betaling av helsetjenester er utilstrekkelig til å dekke alle nødvendige pasientkostnader, og dermed fullstendig beskytte folk mot økonomiske vanskeligheter. Basert på sine funn, anbefaler Lelisa Etiopiske myndigheter å implementere pasientsentrert omsorg og utvide offentlig finansierte helsetjenester slik at de bedre beskytter mot medisinsk fattigdom og reduserer de økonomiske byrdene for sårbare husholdninger.

Lelisa så også på investeringsavkastningen av universell offentlig finansiering av malaria- og TB- intervensjoner i Etiopia. Studien hans viste at bedre dekning av full offentlig finansiering av malaria og TB tjenester redder mange liv og gir høy avkastning på finansiell risikobeskyttelse, spesielt for de fattige. Malariaintervensjoner som artemisininbasert kombinasjonsbehandling og insektmiddelbehandlede sengenett, samt aktiv diagnostisering av TB kombinert med direkte observert TB behandling har redusert dødelighet og økonomisk byrde mest. Studien fremhever at universell offentlig finansiering av tuberkulose og malariaintervensjon reduserer katastrofale helseutgifter, fremmer rettferdig fordeling og beskytter husholdninger fra økonomisk risiko.

Personalia

Lelisa Fekadu Assebe er fra Etiopia og har en bachelorgrad i folkehelse fra Jimma University og mastergrad i biostatistikk og helseinformatikk fra Mekelle University. Han vært tilsatt som stipendiat ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Bergen, og tilknyttet Bergen Center for Ethics and Priority Setting (BCEPS). Avhandlingen har vært en del av prosjektet «Disease Control Priorities Ethiopia» og er finansiert av Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF). Veiledere har vært Prof. Kjell Arne Johansson og Dr. Mieraf Tadesse Tolla.