Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mechanism of lipid metabolism and transport in salmon louse.

Muhammad Tanveer Khan disputerer 23.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lipid transporters and receptor in salmon louse (Lepeophtheirus salmonis)".

Hovedinnhold

Lakselus, er et krepsdyr som lever parasittisk på laksefisk i alle havområdene på den nordlige halvkule. Lakselusen regnes som en hovedutfordring i havbruksnæringen og forårsaker store økonomiske tap og representerer en vesentlig trussel for ville bestander av laksefisk. Kontroll av lakselus i oppdrett har vært avhengig av legemidler. I løpet av de siste årene har det imidlertid blitt observert lakselus som er resistente mot de fleste tilgjengelige medisinske midler. Det er sterkt behov for mer kunnskap om lakselusens biologi for å utvikle alternative bærekraftige behandlingsmetoder.

Lakselus-hunner produserer hundrevis av egg om gangen i eggstrenger. Denne produksjonen av egg krever mye energi, der mesteparten kommer gjennom fett (lipider). Hunnen bruker fett ikke bare til egen vekst og utvikling, men lagrer også fett i eggene som er under utvikling for å sikre vellykket embryogenese og tidlig larveutvikling. Fett er ikke løselig i vann og særskilte prosesser er nødvendig for distribusjon i dyret og transport inne i cellene. For å forstå disse prosessene i lakselus er forskjellige proteiner studert; proteiner som transporterer lipider ut til celler og organer, reseptorer som tar opp lipider til cellene og en viktig lipid-transportør inne i cellene. Funksjoner til lipidtransportører og reseptorer er undersøkt med en metode som kalles RNA interferens (RNAi). RNAi er benyttet i eksperimenter til å slå ut spesifikt utvalgte mRNA slik at proteinet de skal kode for ikke blir produsert. Disse studiene viste at transport og opptak av lipider er avgjørende for utvikling av egg i hunnlus og for utvikling og overlevelse i tidlige larvestadier. Vi konkluderer med at lipider spiller en viktig rolle i reproduksjon i hunnlus og utvikling i larver. Lipid-transportører og reseptorer kan brukes som mål for å bekjempe denne parasitten ved å bryte livssyklusen. Videre studier er nødvendig for å identifisere detaljerte mål og hvordan en intervensjon kan gjennomføres.

Personalia

Muhammad Tanveer Khan (f, 1982) har utdanning i veterinærmedisin og parasitologi fra hjemlandet Pakistan. I 2010 mottok Khan mastergrad i molekylærbiologi og var tilknyttet Statens Veterinærmedisinske anstalt, Uppsala, Sverige til 2012. Khan har vært PhD student ved Lakselussenteret ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet I Bergen.