Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Økonomisk adferd og moralske sentimenter

Nina Serdarevic disputerer 7.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Economic Experiments and Moral Sentiments".

Hovedinnhold

Flere funn vi observerer i økonomiske eksperimenter i dag observerte også Adam Smith blant folk for 260 år siden: vi samarbeider med fremmede til tross for at vi sjelden har en garanti for at også de vil samarbeide. Kjernen i hans Theory of Moral Sentiments fra 1759 er hvordan vi lærer å dempe vår naturlige selviske impuls og ta innover oss andres situasjon.

Smiths moralteori handler om hvordan vi moralsk dømmer andre, hvordan andre dømmer oss og hvordan vi dømmer oss selv – en prosess som driver utviklingen av adferdsregler. Avhandlingen består av fire artikler som gir innsikt i hvordan denne prosessen kan belyses av økonomiske eksperimenter.

Den første artikkelen viser at frivillig bytte i markedet skaper insentiver som tøyler egeninteresse ved å straffe individene som tar mest, men gir minst til felleskapet. Samarbeidsvilje belønnes.

Andre artikkel understreker at den moralske verdien av en handling er bestemt av hva ens sosiale miljø anser som akseptabel og uakseptabel adferd, ikke utelukkende av handlingens gode eller dårlige monetære konsekvenser.

Den tredje artikkelen retter fokuset innover mot menneskets karakter og argumenterer for at vi ikke gjør «det rette» kun ut ifra beregninger om hvorvidt andre vil rose eller klandre oss. Gjennom erfaring utvikles også en indre motivasjon; vi søker rosverdighet og vi frykter klanderverdighet selv om ingen andre faktisk kan rose eller klandre oss.

Den siste artikkelen tester disse prediksjonene og setter uærlighet under lupen blant et representativt utvalg av nordmenn. Når forventninger om hvorvidt uærlighet fortjener klander endres, endres vår sannferdige adferd seg tilsvarende.

Personalia

Nina Serdarevic (f. 1991) fullførte en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen i 2016. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen hvor hun har vært stipendiat. Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Sigve Tjøtta ved Institutt for økonomi. Førsteamanuensis Rita Ginja ved samme institutt har vært biveileder.