Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av anstrengelsesutløst obstruksjon i strupen

Astrid Sandnes disputerer 7.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Treatment of Exercise-induced Laryngeal Obstruction".

Hovedinnhold

Pusteproblemer under anstrengelse er vanlig, og kan skyldes obstruksjon i strupen. Selv om tilstanden har vært kjent i flere tiår, er behandlingen preget av empiri og manglende evidens. Avhandlingen omhandler behandling av anstrengelsesutløst obstruksjon i strupen (exercise induced laryngeal obstruction eller EILO), og er basert på evaluering av symptomer og grad av obstruksjon i strupen (larynx) gjennomført før og etter inspiratorisk muskel trening (IMT) og kirurgi (supraglottoplastikk).

Sandnes fant at IMT fører til åpning av strupen hos friske kontroller, og mest åpning når apparatet hadde lavere motstand enn hva man tidligere har trodd var optimalt. Etter informasjon om tilstanden og 6-ukers behandling med IMT, rapporterte de fleste EILO pasientene mindre symptomer, og funn av bedret obstruksjon i strupen, hovedsakelig på stemmebåndsnivå. Oppfølging 4-6 år etter behandling med IMT viste at både de som kun mottok informasjon og pusteråd og de som i tillegg mottok 6-ukers behandling med IMT rapporterte mindre anstrengelsesrelatert pustebesvær. Behandling med IMT viste således ingen tilleggseffekt ved langtidsoppføling. De fleste rapporterte imidlertid redusert grad av fysisk aktivitet, og kanskje derfor også redusert symptombyrde fra EILO.

Kirurgi ble evaluert etter retrospektiv identifikasjon av pasienter med alvorlig supraglottisk EILO (over stemmebåndsnivå) som hadde gjennomført supraglottoplastikk i perioden 2013-2015. Både symptomer og obstruksjon i strupen ble bedre etter behandling, hovedsakelig på supraglottisk nivå, men også på stemmebåndsnivå. Risiko for komplikasjoner nødvendiggjør riktig utvelgelse av pasienter.

Samlet viser resultatene at det ikke er en enkelt behandling som vil virke hos alle pasienter med EILO. Både informasjon, IMT og supraglottoplastikk kan bedre symptomer og grad av lukking i strupen, forutsatt at behandlingen rettes mot riktig EILO subgruppe. Resultatene fra denne studien har dannet grunnlag for pågående kontrollerte studier.

Personalia

Astrid Sandnes (født 1986) er utdannet lege fra Universitetet I Bergen (2014). Hun er lege i spesialisering i lungesykdommer ved medisinsk avdeling Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Sandnes begynte Doktorgradsarbeidet under medisinstudiet som del av «EILO-gruppen». Arbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Ola Drange Røksund, biveiledere professor Thomas Halvorsen, professor John-Helge Heimdal, førsteamanuensis Hege H. Clemm og Phd Tiina Andersen