Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykologisk hardførhet og psykisk helse i Forsvaret

Ådne Gabriel Thomassen disputerer 7.5.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Hardiness and mental health in military organizations. Exploring mechanism and boundary conditions."

Hovedinnhold

Tjeneste i Forsvaret kan innebære potensielt traumatiserende opplevelser. Kunnskap om individuelle og kontekstuelle beskyttende faktorer, kan ha betydning for seleksjon til tjeneste, militær trening og forebygging av psykiske helseplager. Thomassen har i avhandlingen undersøkt psykologisk hardførhet (hardiness) som beskyttende faktor blant soldater som deltok i internasjonale operasjoner. Psykologisk hardførhet er en personlig egenskap som kan beskytte mot utvikling av psykiske helseplager i møte med belastende livssituasjoner.

Den første studien undersøkte hvordan samspillet mellom psykologisk hardførhet og samhold var relatert til psykiske helseplager blant norske soldater. Funnene indikerer at psykologisk hardførhet bidro til mindre psykiske helseplager. Den beskyttende effekten var uavhengig av opplevd samhold blant soldatene. Ved lavere psykologisk hardførhet fremkom derimot sterkere samhold som en beskyttende effekt gjennom mindre psykiske helseplager.

Den andre studien viste at en unngående mestringsstil kan være en forklaring på hvordan psykologisk hardførhet påvirket graden av posttraumatiske symptomer hos norske soldater. Høy grad av psykologisk hardførhet henger sammen med mindre bruk av unngående mestring. Dette resulterte i færre posttraumatiske symptomer. Studien viste at en unngående mestringsstil kan være en sårbarhetsfaktor for utvikling av posttraumatiske symptomer.

Den tredje studien undersøkte hvordan psykologisk hardførhet og unngående mestring påvirket symptomer på angst blant sivile ansatt i det norske Forsvaret. Denne studien var opptatt av om funnene fra en militær kontekst også gjelder i et mer generelt utvalg. Funnene viste at psykologisk hardførhet har en positiv effekt gjennom å redusere angstsymptomer. Det ble ikke funnet kjønnsforskjeller for denne effekten. Psykologisk hardførhet ser ut til å bidra til mindre angstsymptomer gjennom bruk av mer hensiktsmessige mestringsstrategier.

Personalia

Ådne Gabriel Thomassen (f. 1969) er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen (2009). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han var tilknyttet forskningsgruppe for operativ psykologi i prosjektperioden, med Bjørn Helge Johnsen (Universitet i Bergen) som hovedveileder. Biveiledere var Sigurd W. Hystad (Universitetet i Bergen) og Grethe Johnsen (NORCE Norwegian Research Centre).