Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Livsstil påvirker risiko og prognose ved multippel sklerose

Kristin Wesnes disputerer 4.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The impact of lifestyle factors on disease risk and long-term disability progression in multiple sclerosis".

Hovedinnhold

Kan usunne livsstilsfaktorer som røyking, lite fysisk aktivitet, overvekt og mye innetid ha betydning for nervesykdommen multippel sklerose (MS)? Wesnes har i sitt doktorgradsarbeid vist at overvekt og fysisk aktivitet kan påvirke risiko for MS, mens lave vitamin D nivåer (som kan skyldes lite sollys eller lite kostinntak) kan gi større funksjonstap på lang sikt ved MS.

Den første studien brukte norske og italienske data fra en stor spørreskjema-studie som undersøkte livsstil og miljøfaktorer i flere land (EnvIMS studien). Deltakerne oppga hvilken kroppsfigur som best tilsvarte deres egen kroppsfasong ved ulike aldre. Resultatene fra studien viste at de tykkeste kroppsfigurene var forbundet med høyere risiko for å få MS i tenårene og opptil 25 års alder i Norge, men ikke like sikkert i Italia.

Den andre studien baserte seg på samme undersøkelse og omhandlet lett og hard fysisk aktivitet blant deltakere i Norge, Sverige og Italia. Wesnes og medarbeidere fant at mer fysisk aktivitet per uke i tenårene var forbundet med lavere risiko for MS i alle land og for begge kjønn. For lett fysisk aktivitet var det ingen sikker sammenheng med MS.

I den tredje studien ble vitamin D, tobakksbruk og kroppsmasseindeks målt flere ganger i løpet av 2 år hos 80 norske MS-pasienter. Analysene viste at høyere vitamin D nivåer ga mindre funksjonstap 10 år senere, sammenlignet med lavere nivåer. Lave verdier om våren så ut til å ha mest innvirkning på resultatene. Røyking og kroppsmasseindeks hadde lite å si for funksjonstapet i vår studie, men dette kan skyldes at mange sluttet å røyke eller hadde en godartet sykdom.

Oppsummert viser funnene fra denne doktorgraden at livsstilsfaktorer kan påvirke både risiko og langtidsprognose ved MS, og at sesongvariasjoner av vitamin D med lave verdier om våren kan være en sårbar faktor for pasientene.

Personalia

Kristin Wesnes (f.1981) fullførte medisinstudiet ved UiB i 2007 og er overlege i nevrologi ved St. Olavs Hospital, Trondheim. Hun startet sitt forskningsprosjekt om livsstil og multippel sklerose i 2012, og har fra 2016-2021 vært PhD-stipendiat ved nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus og Klinisk Institutt 1 ved UiB. Hovedveileder for prosjektet har vært professor Kjell-Morten Myhr og biveiledere har vært professor Trond Riise og førsteamanuensis Kjetil Bjørnevik.