Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Når kreft får immunforsvaret til å angripe nervesystemet

Margrethe Raspotnig disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Paraneoplastic neurological syndromes: clinical aspects and immunological targets".

Hovedinnhold

Kreftrelaterte (paraneoplastiske) nevrologiske syndromer (PNS) oppstår når immunforsvaret angriper kreftceller, og denne responsen er rettet mot proteiner i kreftceller som også finnes i normale nerveceller. Småcellet lungekreft (SCLC) er kreftformen sterkest assosiert med PNS. Påvisning av spesifikke antistoffer i blod er nyttig i diagnostikken.

Syndromene er sjeldne og lite beskrevet hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), og prostatakreft. Raspotnig undersøkte spekteret av PNS og tilhørende antistoffer i en norsk populasjon av lungekreftpasienter og fant at syndromene forekom klart sjeldnere hos pasienter med NSCLC sammenliknet med SCLC, men at spekteret av syndromer var overlappende. En overraskende stor andel av pasientene hadde ikke påvisbare spesifikke antistoff i blodet. Blant pasienter med prostatakreft, hentet fra et europeisk PNS-register og forskningslitteraturen, hadde mange av pasientene småcellet prostatakreft og kliniske syndromer assosiert med Hu-antistoff.

Paraneoplastisk cerebellær degenerasjon (PCD) er et av de vanligste paraneoplastiske syndromene, utløst av eggstokkreft og ofte assosiert med Yo-antistoff. Tidligere trodde man at immunresponsen ved dette syndromet var rettet mot et protein kalt CDR2, uttrykt av en undergruppe av hjerneceller og eggstokkreftceller. De siste årene har imidlertid fokuset vært rettet mot et CDR2-liknende protein (CDR2L). Raspotnig fant begge proteinene uttrykt i prøver av eggstokkreft fra pasienter med og uten PCD, og konkluderer med at det derfor må være tilleggsfaktorer utover uttrykk i kreftvevet som bidrar til å utløse syndromet. Kartlegging av det normale uttrykket av CDR2 og CDR2L i hjernevev fra rotte og menneske viste at CDR2L hadde et uttrykksmønster forenelig med teorien om at dette proteinet er målproteinet for immunresponsen ved Yo-antistoff assosiert PCD. Dette funnet gjør at CDR2L, fremfor CDR2, bør brukes i laboratorietesten som påviser Yo-antistoff.

Personalia

Margrethe Raspotnig (f.1977) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2004). Hun er spesialist i nevrologi og jobber nå som overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, og med finansiering fra Universitetet i Bergen. Hovedveileder er overlege Anette Storstein og biveileder professor og overlege Christian Vedeler.