Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan forebygge flere beinbrudd?

Anja Myhre Hjelle disputerer 17.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Risk factors for fracture and fracture severity of the distal radius and ankle. ".

Hovedinnhold

Beinbrudd utgjør en stor belastning for individene som rammes, og ressursbruken i samfunnet er enorm. Parallelt med økende aldring i befolkningen, forventes en betydelig økning i bruddforekomst. Hovedmålet med denne avhandlingen er å bidra til bedre bruddforebygging i daglig klinisk praksis gjennom økt kunnskap om risikofaktorer for brudd, med fokus på cøliaki, osteoporose og overvekt.

Avhandlingen er basert på en case kontroll studie som ble gjennomført i Helse Førde i perioden 2014 til 2017. Den første artikkelen var en oversiktsartikkel om cøliaki og risiko for brudd. Artikkelen konkluderer med at cøliaki gir en moderat økt risiko for brudd, og at voksne pasienter med cøliaki bør vurderes for beintetthetsundersøkelse. I den andre artikkelen undersøkes forekomst av transglutaminase 2 (TG2), en blodprøvemarkør for cøliaki, og kjent cøliaki hos pasienter med brudd sammenlignet med kontroller uten brudd. 2.5 % av bruddpasientene hadde positiv TG2 sammenlignet med 1 % i kontrollgruppen, men forskjellen var ikke signifikant. Vi konkluderer med at generell screening for cøliaki hos alle bruddpasienter ikke er indisert, men at terskelen for å undersøke ved mistanke om cøliaki bør være lav. Den tredje artikkelen belyser hvorvidt kompleksitet av et distalt radiusbrudd kan si noe om sannsynligheten for osteoporose. Vi konkluderer med at det ikke var en sammenheng mellom økende kompleksitet av bruddet og større odds for osteoporose. I den fjerde artikkelen ser vi på faktorer som gir økt risiko for ankelbrudd. Studien viser at overvekt øker risiko både for ankelbrudd og for instabilitet av bruddet. Osteoporose ga ikke sikkert økt risiko for ankelbrudd. Å forstå hvordan vanlige medisinske tilstander som osteoporose, cøliaki og overvekt påvirker bruddrisiko er viktig for å kunne identifisere de med økt risiko, og dermed behandle og forebygge brudd. Vi håper at denne avhandlingen vil være et klinisk nyttig bidrag på dette forskingsfeltet.

Personalia

Anja Myhre Hjelle, født 1977, opprinnelig fra Måløy, nå bosatt i Førde, gift og har 2 barn. Hun er overlege ved revmatologisk avdeling Helse Førde, og har siden 2017 vært 50 % stipendiat ved Universitetet i Bergen, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin. Avhandlingen baserer seg på data fra FABB-studien, som inkluderte 600 pasienter med brudd i ankel og håndledd og kontroller fra det tidligere Sogn og Fjordane fylke for å undersøke risikofaktorer for beinbrudd og osteoporose.