Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betydelig sykdomsbyrde blant rusavhengige

Christer Frode Aas disputerer 14.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The burden of disease among people with severe substance use disorders".

Hovedinnhold

Rusavhengighet kan være en svært alvorlig tilstand som kjennetegnes av samtidig høy forekomst av somatisk sykdom og mentale lidelser. Selv om rundt halvparten av de som får legemiddel assistert rehabilitering (LAR) for opioidavhengighet har vært kronisk infisert med hepatitt C virus infeksjon (HCV), var det inntil nylig noe usikkert hvor mange som hadde fått behandling med de nye kurative legemidlene. Vi vet også lite om hvordan ulike rusmidler påvirker psykisk helse over tid og hvordan helse-relatert livskvalitet er blant langtidsbehandlede i LAR. Denne doktorgraden har vist en betydelig sykdomsbyrde blant personer med alvorlige ruslidelser, men har også vist at dette er en heterogen gruppe hvor rundt en tredjedel ikke har symptomer på alvorlig psykisk lidelse og rapporterer god helse-relatert livskvalitet. Nye tiltak som evaluering av både psykisk helse og helse-relatert livskvalitet bør vurderes inkludert som utfallsmål i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

I den første artikkelen ble data fra nasjonale reseptregistre benyttet for å beregne hvor mange blant over 10.000 LAR pasienter i Sverige og Norge som hadde mottatt behandling for HCV. Selv om andelen som ble behandlet for HCV økte betydelig i begge land gjennom hele studieperioden fra 2014 til 2018, var det fortsatt beregnet at to tredjedeler av de som trengte behandling fortsatt var ubehandlet ved i 2018. De neste to artiklene undersøkte psykiske helseplager og helse-relatert livskvalitet i to oppfølgingsstudier med henholdsvis 707 og 609 rusavhengige i Bergen og Stavanger fra 2017 til 2020. Samlet sett ble det rapportert betydelige symptomer på psykisk lidelser og nedsatt helse-relatert livskvalitet, men samtidig at det er stor variasjon mellom personer. De som brukte mer av ulike rusmidler med unntak av stimulerende stoffer, hadde generelt sett mer psykiske helseplager, men det var ikke noen tydelig endringer i plagene over tid hos de som brukte mer eller mindre av disse rusmidlene.

Personalia

Christer F. Aas er utdannet siviløkonom ved Bournemouth University (2003) og lege ved Riga Stradina University (2014). Han er ansatt som forsker i Bergen Addiction Research i AFR, Helse Bergen. Ph.d.-utdanningen tok han ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Hovedveileder er professor Lars Thore Fadnes. Biveiledere er professor Kjell Arne Johansson og professor Svetlana Skurtveit. Graden ble finansiert med midler fra Norges forskningsråd og Helse Vest gjennom INTRO-HCV prosjektet.