Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan endres flyktningers helse over tid og landegrenser?

Elisabeth Marie Strømme disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Changes in health among Syrian refugees".

Hovedinnhold

Hovedmålet med doktorgradsprosjektet var å beskrive og analysere hvordan helsen til syriske flyktninger endres fra de befinner seg nær krigen, i nabolandene til Syria, til etter bosetting i Nord-Europa og hvilke faktorer som påvirker helsen langs migrasjonsruten.

Doktorgradsavhandlingen presenterer tre studier av sammenhengen mellom flukt og helse. Den første studien er basert på en spørreundersøkelse blant over 800 syrere i Libanon og Norge. Hodepine var den hyppigst rapporterte helseplagen, etterfulgt av muskel- og skjelettplager. Blant dem som rapporterte kroniske sykdommer var det få som brukte relevante medisiner. Den andre og tredje studien er basert på oppfølgingsdata fra over 350 syrere i Libanon som hadde fått tilbud om gjenbosetting i Norge og som deltok i spørreundersøkelsen på nytt etter cirka ett års botid i Norge. Ved begge undersøkelsestidspunktene var det få av flyktningene som hadde kroniske sykdommer. Somatiske plager forble omtrent uendret mellom de to tidspunktene. Samtidig sank andelen med psykiske helseplager betydelig. Mens de fleste flyktningene rapporterte færre symptomer på angst, depresjon og PTSD i tidlig bosettingsfase, hadde en liten gruppe persisterende psykiske vansker. Blant disse ble det funnet en sammenheng mellom psykiske helseplager og kroniske smerter og med ulike former for stresserfaringer etter bosetting, slik som selvrapportert dårlig tilgang til viktig informasjon, vanskeligheter med sosiale relasjoner og dårlig økonomi.

Doktorgradsarbeidet viser hvordan vanlige helseplager med relevans for livskvalitet og integrering, slik som kroniske smerter og psykiske vansker, endrer seg over tid. Videre indikerer funnene at ulike former for stress kort tid etter bosetting, slik som sosiale og økonomiske utfordringer, har like stor betydning for helsen som traumer. Sosioøkonomiske risikofaktorer og endringer i helsen gjennom ulike migrasjonsfaser bør vektlegges i planlegging og implementering av helsetjenester til flyktninger.

Personalia

Elisabeth Marie Strømme (f.1984) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2011). Hun er allmennlege i spesialisering og jobber som fastlege og som lege ved Senter for migrasjonshelse i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Esperanza Diaz, med professor Bernadette Kumar og Lars Thore Fadnes som bi-veiledere.