Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva skjedde i Arktis under triasperioden?

Albina Gilmullina disputerer 30.8.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Stratigraphy, sediment volumes and source-to-sink of the Triassic Greater Barents Sea Basin and surrounding Arctic Region".

Hovedinnhold

For 250 millioner år siden var området mellom Ural, Sibir og Svalbard en enorm deltaslette, dominert av slamsteinrike delta-avsetninger og sandsteindominerte fluvialkanaler. Barentshavet er et territorium delt mellom to land, Norge og Russland. Av den grunn har de forskjellige delene av Barentshavet hovedsakelig blitt studert isolert, og ingen studier har hatt som mål å utvikle en helhetlig forståelse av systemet fra kilde til basseng. Den høyeste sedimenttilførselen til bassenget skjedde i nedre trias og er sammenlignbar med dagens største elvesystem. Sedimenttilførselen i midten av trias var betydelig lavere, men fortsatt sammenlignbar med de ti største moderne elvene. Under øvre trias (sen karn) økte sedimenttilførselen igjen, men det er et stort misforhold (70%) mellom modellert og målt sedimenttilførsel for karn. Sedimentasjonshastighetene er konsistente med at triaslagrekken i Barentshavet ble avsatt under påvirkning av: i) den største vulkanske hendelsen i Jordens historie (De sibirske trappene), ii) dramatiske klimaendringer i karn, og iii ) de siste stadiene av Nord -Ural -orogenesen i slutten av trias ‒ tidlig jura Ubalansen mellom beregnet og modellert sedimenttilførsel i slutten av trias, sammen med geomorfologiske trekk som kanal- og klinoformretninger viser at sedimenter fra Barentshavet prograderte til grensende arktiske bassenger. Denne viktige konklusjonen avgjør diskusjonen om kilden til unge detritalzirkoner i Sverdrup bassenget og forkaster den tidligere foreslåtte Crockerland landmassen som sedimentkilde. Videre viser det litologiske mønsteret i Chukchi bassenget og Arktisk Kanada lignende utvikling, og antyder at disse bassengene var koblet sammen og mottok sedimenter fra det samme sedimentsystemet som dominerte Barentshavet gjennom hele trias.

Personalia

Albina Gilmullina (1992) er født og oppvokst i Russland. I 2014 og 2016 tok hun hhv. en bachelorgrad og mastergrad i petroleumsrettet geovitenskap ved Lomonosov-universitet i Moskva. I 2018 flyttet hun til Norge for å arbeide med doktorgraden ved Institutt for geovitenskap ved UiB. Under veiledning av førsteamanuensis Christian Haug Eide (UiB), prof. William Helland-Hansen (UiB), doktor Tore Grane Klausen (MVest Energy AS), doktor Hallgeir Sirevaag (UiB).