Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rettferdige prioriteringer i persontilpasset kreftmedisin

Eirik Joakim Tranvåg disputerer 24.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Precision and Uncertainty: Cancer biomarkers and new perspectives on fairness in priority setting decisions in personalized medicine".

Hovedinnhold

I persontilpasset kreftmedisin blir diagnostisering og behandling skreddersydd for mindre grupper pasienter ved hjelp av biologiske markører, men de små gruppene gjør samtidig at kunnskapsgrunnlaget for nye behandlinger blir svakere. Denne usikkerheten skaper utfordringer for prioriteringer i helsetjenesten, i et system hvor rettferdig fordeling av helseressurser er sterkt knyttet til kunnskap om helsegevinsten av behandling.

Tranvågs avhandling ser på hvordan persontilpasset kreftmedisin og biomarkører brukes i prioriteringsbeslutninger i Norge, og drøfter hvordan spenningen mellom presisjon og usikkerhet både utfordrer og kan bidra til å utvide forståelsen av rettferdighet. Tranvåg argumenterer for at dagens prioriteringssystem i større grad må anerkjenne at vitenskap og samfunn er gjensidig avhengig av hverandre og at en slik anerkjennelse tilsier at en bredere samproduksjon av kunnskap og en mer rettferdig prioriteringsprosess vil bidra til mer rettferdige prioriteringer for persontilpassede kreftmedisiner.

De tre artiklene i avhandlingen har tre forskjellige tilnærminger og bidrar på hver sin måte til å belyse vår forståelse av rettferdige prioriteringer. I den første artikkelen har Tranvåg og medforfatterne analysert legemiddelgodkjenninger i Nye metoder-systemet mellom 2014 og 2019 og finner at systemet i stor grad følger de vedtatte prinsippene om prioriteringer i Norge, også for kreftlegemidler med tilhørende biomarkører.

I den andre artikkelen presenteres funn fra en spørreundersøkelse der norske kreftleger prioriterte hvilke hypotetiske pasienter som skulle få tilgang til en ny og dyr kreftbehandling. Resultatet viser at pasienter med en positiv biomarkør som indikerte en tilleggseffekt av behandlingen oftere ble prioritert. I avhandlingens tredje del diskuterer Tranvåg usikkerhet som en grunnleggende utfordring for persontilpasset kreftmedisin og benytter vitenskapsteoretiske perspektiver i en kritisk diskusjon av dagens prioriteringspraksis.

Personalia

Eirik Joakim Tranvåg (f.1984) er fra Fiskarstrand i Sula kommune og er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2011). Han jobber nå som seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Ole Frithjof Norheim, med professor Roger Strand, professor Lars Andreas Akslen og førsteamanuensis Trygve Ottersen som medveiledere.