Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye metoder for diagnostikk av tuberkulose utenfor lungene

Ida Marie Hoel disputerer 23.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Challenges in diagnosis and treatment of extrapulmonary tuberculosis".

Hovedinnhold

Tuberkulose (TB) er en av de infeksjonssykdommene i verden som tar flest liv. Diagnostikk av TB utenfor lungene (ekstrapulmonal TB) er ofte utfordrende fordi symptomene er lite spesifikke og diagnostiske rutinetester har lav sensitivitet eller er ressurskrevende. Det mangler også gode verktøy for å vurdere om den svært langvarige behandlingen av ekstrapulmonal TB virker.

I sitt doktorgradsarbeid har Hoel undersøkt to nye tester for diagnostikk av ekstrapulmonal TB i prøver fra pasienter med mistenkt ekstrapulmonal TB i Norge. Studiene viste at den PCR-baserte testen Xpert MTB/RIF Ultra har potensiale til å forbedre TB-diagnostikk i Norge, da den var nesten like sensitiv som rutinetesten dyrkning, men med betydelig raskere resultater. Den immunokjemibaserte MPT64-testen ga også raskere diagnostikk, men var signifikant mindre sensitiv enn dyrkning. Nytten av å implementere MPT64-testen i Norge er trolig begrenset, mens tidligere studier indikerer større nytte av testen i lav-ressurssettinger, der dyrkning ofte ikke er tilgjengelig. Videre studier forutsetter stabil tilgang på antistoffet som MPT64-testen er basert på. Hoel har derfor undersøkt ulike strategier for reproduksjon av antistoffet og fant at omfattende screening med immunhistokjemi, samt optimalisering av adjuvans-antigenkombinasjonen, var viktig for å reprodusere funksjonelt antistoff i stort volum.

Videre er det undersøkt om den humane biomarkøren IP-10, målt i tørkede blodprøver fra pasienter med ekstrapulmonal TB på Zanzibar, kan brukes til å følge behandlingsrespons. Studien viste at fall i IP-10-nivåer samsvarer med klinisk bedring etter avsluttet behandling. I HIV-negative samsvarte IP-10-fall med respons allerede etter 2 måneders behandling. Funnene indikerer at IP-10 kan være en markør på behandlingsrespons, men må undersøkes i pasienter med terapisvikt. Prøvetaking og transport av tørkede blodprøver er enkelt, og kan forbedre logistikken omkring blodprøver i lav-ressurssettinger.

Personalia

Ida Marie Hoel (f. 1984) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen (2012), og jobber som lege i spesialisering ved indremedisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Doktorgraden utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet I Bergen. Hovedveileder er professor Tehmina Mustafa (UiB) og biveiledere er professor Lisbet Sviland (UiB) og professor Harald Wiker (UiB).