Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Flerspråklig undervisning i Norge og Russland

Raees Calafato disputerer 17.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Multilingual Pedagogy in Norway and Russia".

Hovedinnhold

Verden vi lever i, er preget av stadig økende språklig og kulturelt mangfold. Dette gjelder også i klasserommene. Ulike regjeringsinitiativer både nasjonalt og internasjonalt har i seinere tid tatt til orde for at elevers flerspråklighet skal sees på som en ressurs og ikke som et problem. For at disse flerspråkligopplæringsinitiativene skal lykkes, er det viktig å forstå lærernes perspektiver og praksiser, siden det er de som er ansvarlige for gjennomføringen av dem. Hva mener språklærerne om flerspråklighet, og i hvilken grad bruker de en flerspråklig pedagogikk i egen undervisning? Disse spørsmålene har Raees Calafato undersøkt i sin doktorgradsavhandling av språklærere i Norge og Russland. Prosjektets mål var å utforske disse spørsmålene gjennom å inkludere en rekke faktorer, for eksempel læreres bruk av språkene de underviste både i og utenfor arbeidet, deres flerspråklighetsnivå, kombinasjonen av språk de kunne, deres holdninger til sine kolleger, elever og skolen der de jobbet, deres utdanningsbakgrunn, og deres egenvurdering av sin evne til å lære elevene språkaspekter og ferdigheter.

Studiens viktigste implikasjoner er at lærerutdannere og beslutningstakere bør ta hensyn til at flerspråklige språklærere har et komplekst forhold til språkene de underviser i. Dette forholdet, mer enn deres tanker om fordelene med å være flerspråklig eller fremming av flerspråklighet som ressurs blant elever, familier og myndigheter, bestemmer i hvilken grad de er villige og i stand til å gjøre bruk av egen og elevenes flerspråklighet når de underviser i et språk. Funnene understreker dessuten behovet for at skoler og beslutningstakere i Norge og Russland bør revurdere sine oppfatninger om det å være språklærer, ikke bare som en utøver av en gitt undervisningsmetode, men som komplekse språkbrukere som krever støtte og utdanning på måter som gjenspeiler deres flerspråklighet og evner.

Personalia

Raees Calafato har en mastergrad i anvendt lingvistikk med spesialisering i undervisning i engelsk som fremmedspråk (TESOL) på Institute of Education (IoE) ved University College London, Storbritannia. Hans doktorgrad har blitt gjennomført på Institutt for Fremmedspråk (IF) ved Universitetet i Bergen fra november 2018 til september 2021. Veileder er Prof. Åsta Haukås.