Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Brystkreft under kjemoterapi og nevroendokrine karsinomer

Andreas Venizelos disputerer 08.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mutational characterisation of cancers".

Hovedinnhold

Venizelos’ arbeid har fokusert på karakterisering av mutasjoner (genendringer) i kreftceller vha. moderne genanalyser, såkalt massiv parallell sekvensering. I et av hovedarbeidene i avhandlingen har Venizelos, vha. mutasjonsanalyser, karakterisert ulike subkloner («kolonier») av kreftceller og undersøkt hvordan sammensetningen av disse endres hos brystkreftpasienter under behandling med cellegift. Funnene tyder på at det skjer store omveltninger av typer kreftceller under behandling, og at kreftceller med gitte karakteristika overlever behandling mens andre elimineres.

Resultatene danner grunnlag for fremtidige muligheter til å kunne forutse hvilken type behandling som vil være best for hver enkelt pasient. I et annet hovedarbeid har Venizelos karakterisert genmutasjoner i nevroendokrine karsinomer, en sjelden kreftform med svært dårlig prognose der dagens behandling bare har begrenset effekt. Funnene avdekket at så mange som 2 av 3 pasienter med denne type kreft, har mutasjoner som kan angripes med ulike typer medikament. Studien har dermed vært en døråpner for videre arbeid med forbedret behandling av nevroendokrine karsinomer.

Personalia

Andreas Venizelos fikk sin mastergrad i molekylær virologi ved Universitetet i Ioannina, Hellas i 2012. Deretter har han jobbet som forsker, og begynte i 2016 som doktorgradsstipendiat ved Klinisk Institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen. Arbeidet er i hovedsak utført ved Mohn Kreftforskningslaboratorium, Haukeland universitetssjukehus og K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi, Universitetet i Bergen, under veiledning av prof. Stian Knappskog (hovedveileder) og prof. Per Eystein Lønning.