Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hoftebrudd hos pasienter med kognitiv svikt

Målfrid Holen Kristoffersen disputerer 22.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hip fracture in patients with cognitive impairment".

Hovedinnhold

Hoftebrudd rammer rundt 9000 personer hvert år i Norge. Gjennomsnittsalderen er rundt 80 år og 1-års dødeligheten er omtrent 25%. Kognitiv svikt innebærer en reduksjon i kognitive evner som minne, abstrakt tenking, planlegging og organisering. Normal aldring innebærer en viss reduksjon i kognitive evner, men ikke slik at det går ut over dagliglivet. Kronisk kognitiv svikt deles inn i demens eller mild kognitiv svikt. Ofte utelukkes personer med kognitiv svikt fra forskning, selv om de kan utgjøre en stor del av pasientgruppen. Dette kan føre til skjevhet i forskningsresultater. Vi har brukt data fra Nasjonalt Hoftebruddregister for å undersøke behandlingen av hoftebrudd hos personer med kognitiv svikt.

I den første studien validerte vi data på kognitiv svikt rapportert av ortopeder i Norge til Nasjonalt Hoftebruddregister. Ortopedene viste seg å ha en relativ god evne til å identifisere kognitiv svikt hos hoftebruddpasienter.
I den andre studien sammenliknet vi operasjonsmetoder, reoperasjoner og dødelighet for hoftebruddpasienter med og uten kognitiv svikt. Vi fant at kirurgisk behandling av hoftebrudd var lik uavhengig av kognitiv funksjon. Pasienter med kognitiv svikt hadde færre reoperasjoner totalt, men flere reoperasjoner grunnet luksasjoner av delprotese, bruk av bakre tilgang og brudd rundt protesen. Dødeligheten var høyere hos pasienter med kognitiv svikt. I den tredje studien undersøkte vi livskvalitet hos hoftebruddpasienter med og uten kognitiv svikt. Alle pasientene rapporterte en reduksjon i livskvalitet 4 og 12 måneder etter hoftebruddet, men reduksjonen var mye større for personer med kognitiv svikt. Etter 1 år var 14 % av pasienter med kognitiv svikt sengeliggende, mot 2% hos de uten. Denne avhandlingen har funnet ny og utvidet kunnskap om hoftebruddpasienter med kognitiv svikt. Dette er en stor pasientgruppe som det tidligere har vært forsket lite på. Denne kunnskapen vil kunne være med på å forbedre hoftebrudd behandling for denne gruppen.

Personalia

Målfrid Holen Kristoffersen (f.1974) er utdannet lege ved Umeå Universitet, Sverige i 2001. Hun ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2014 og jobber som overlege ved Ortopedisk Avdeling samt ved Traumesenteret ved Haukeland universitetssjukehus. Hovedveileder er førsteamanuensis Jan-Erik Gjertsen, biveiledere er PhD Eva Dybvik og professor Anette Hylen Ranhoff. Avhandlingen utgår fra Nasjonalt Hoftebruddregister og Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen