Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvilken behandling hjelper syriske flyktninger i Norge?

Wegdan Hamed Nasser Hasha disputerer 19.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Effect of Two Different Interventions on Chronic Pain and Mental Health Symptoms among Syrian Refugees ".

Hovedinnhold

Kroniske smerter er vanlig blant flyktninger og kan påvirke livskvalitet, arbeidsliv og helse. Psykiske symptomer som følge av traumer kan også påvirke flyktningers helse. Vi vet dessverre lite om hvordan vi best kan behandle disse symptomene. Hovedmålet med dette doktorgradsprosjektet var å vurdere effekten av to forskjellige intervensjoner blant flyktninger som lider av kroniske smerter og / eller posttraumatiske psykiske symptomer. Den ene intervensjonen var fysioterapigrupper med fokus på aktivitet og bevisstgjøring («Physiotherapy Activity and Awareness Intervention» (PAAI)). Den andre intervensjonen var selvhjelpgrupper basert på «Teaching Recovery Techniques» (TRT). Intervensjonene ble tilpasset en syrisk flyktningpopulasjon og gjennomført i samarbeid med Bergen kommune, Fjell kommune, Senter for krisepsykologi og brukerrepresentanter. Begge behandlingene ble testet i en randomisert kontrollert studie.

Tre artikler presenteres i doktorgradsavhandlingen. Den første artikkelen er studieprotokollen. Den andre artikkelen presenterer effekten av fysioterapiintervensjonen blant 101 voksne syriske flyktninger. Selv om PAAI ikke viste statistisk signifikant effekt på reduksjon av smerter eller forbedring av mental helse blant flyktningene som deltok, rapporterte deltakerne i en kvalitativ undersøkelse mange fordeler med intervensjonen utover det som ble systematisk kartlagt, for eksempel forbedring i søvn, men også utfordringer med å delta i intervensjonen. Den tredje artikkelen presenterer effekten av selvhjelpsgrupper som bruker TRT-metoden blant 76 voksne syriske flyktninger med psykiske helseplager. Selvhjelpsgruppene forbedret den generelle psykiske helsen blant voksne flyktninger. Det er behov for å videreutvikle disse og flere målrettete intervensjoner for å forbedre helse blant flyktninger.

Personalia

Wegdan Hamed Nasser Hasha (f. 1968) er utdannet tannlege ved Baghdad Universitet 1993. Master i global helse ved Universitetet i Bergen 2016. Hun har fullført PhD grad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Esperanza Diaz som hovedveileder, professor Bernadette Kumar og professor Lars Thore Fadnes som biveiledere.