Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Markører i tarmkreften avgjør behandlingseffekt og prognose

Kristine Øvreås Aasebø disputerer 22.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Presence and effect of tumour biomarkers in a population-based series of metastatic colorectal cancer patients".

Hovedinnhold

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i verden. Ved spredning til andre organer er prognosen dårlig og det finnes i dag få behandlingsmuligheter. Persontilpasset behandling er avgjørende for å bedre overlevelse og unngå overbehandling. Et viktig fokus i dagens kreftforskning er derfor å finne markører som kan hjelpe oss å tilpasse kreftbehandlingen til hver enkelt pasient. Til tross for forbedring av overlevelse hos pasienter inkludert i studier, er prognosen for pasienter i den generelle befolkningen fortsatt dårlig. I sitt doktorgradsarbeid har Aasebø studert kreftmarkører i den generelle befolkningen av pasienter med spredning fra tykktarmskreft, for å avklare behandlingseffekt og hyppighet av pasienter aktuell for ny målrettet kreftbehandling. Aasebø fant dobbelt så mange pasienter med markørene mikrosatelitt instabilitet og BRAF mutasjon i kreftsvulstene sammenlignet med tidligere studier. Disse pasientene har tidligere hatt en svært dårlig prognose, men får nå målrettet behandling med immunterapi og BRAF hemmere. Pasienter med mikrosatelitt instabilitet var eldre og flere i Aasebøs studie hadde også BRAF mutasjon sammenlignet med immunterapistudier. Effekten av immunterapi i disse undergruppene må derfor avklares. Aasebø viste også at pasienter med tap av CDX2 i kreftsvulstene har en svært dårlig prognose og lite nytte av cellegift. Fremtidige studier bør fokusere på å finne nye behandlingsmuligheter for disse pasientene. Funn av CDX2 identifiserte også en ny undergruppe av BRAF muterte pasienter med en bedre prognose, og dette kan ha fremtidig betydning for behandling av disse pasientene. Immunceller i tarmkreft har tidligere vist seg å indikere god prognose for pasienter med lokal sykdom. Aasebø viste at dette gjelder også for pasienter med spredning av sykdommen. Funnene peker også på nye undergrupper som har flere immunceller, med håp om at disse pasientene i fremtiden vil bli en gruppe med nytte av immunterapi.

Personalia

Kristine Øvreås Aasebø (f. 1983) er utdannet lege ved Karolinska Institutet i Stockholm (2008) og spesialist i onkologi siden 2017. Hun er nå overlege ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Universitetet i Bergen, Klinisk Institutt 2 fra 2017-2021. Hoved- og biveiledere har vært professor Halfdan Sørbye, professor Olav Dahl og professor Ragnhild A. Lothe.