Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fordommers makt i sosialt samspill på skoler

Solveig Moldrheim disputerer 22.10.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fordoms makt".

Hovedinnhold

Undersøkelser viser at elever med minoritetsbakgrunn mobbes mer enn andre, og at skolen er en av hovedarenaene for opplevd rasisme. Dette er paradoksalt med tanke på skolens samfunnsmandat om likestilling og likeverd. For å få mer kunnskap om fordommer i skolen, tildelte Norges forskningsråd i 2017 åtte forskningsstipender. Denne avhandlingen er resultat av ett av disse stipendene. Gjennom intervju med 33 ungdommer utforsker Moldrheim fordomsbruk i sosialt samspill. Forskningsprosjektet tar i bruk historiedidaktiske perspektiver, og finner at fordommer er fortellinger som brukes, mer enn at de er noe den enkelte av oss har.

Funnene viser at når fordommer brukes, er bruken avhengig av kjente fortellinger. Noen av disse finner vi som grunnfortellinger i lærebøker der elendighets- og fiendebilder reproduseres. Fordommer hentes også inn som fortolkninger i hverdagen, og trenger ikke å være uttrykt for å kunne virke. En opplevelse av utenforskap kan f.eks. tolkes inn i rammen av at omverdenen møter deg med fordommer. Ofte er fordomsbruk pakket inn som humor knyttet til kjente fortellinger. Kunnskap om disse er derfor vesentlig for å forstå humoren. Humor er en sterk sosial norm som gir høy sosial status og kan derfor også brukes som motstand mot fordomsbruk.

Moldrheim analyserer også fordomsbruk gjennom gruppebaserte skjellsord som n-ordet og ‘jøde’. Ordene endrer ofte meningsinnhold ut fra hvem som bruker dem. Ungdommene kommuniserer altså ikke bare i kraft av hva de sier eller hva de gjør, men også gjennom hvem de er og hvem andre oppfatter at de er. Hudfarge og religion er eksempler på markører som legger premisser for hvilke fortellinger som vekkes, og danner dermed i stor grad utgangspunkt for regler i sosial praksis.

Et tydelig funn er at fordommer er seige strukturer som begrenser og undertrykker. Å utvikle en reflektert praksis mot fordommer handler om å se makten i strukturene og samtidig anerkjenne kraften som finnes i frigjørende øyeblikk.

Personalia

Solveig Moldrheim (f. 1973) er utdannet lektor med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen (1999). Doktorgradsarbeidet har blitt utført ved Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religion (AHKR), under prosjektet «Skolen som mulighetsarena», ledet av professor Marie von der Lippe. Hovedveileder har vært professor Svein Ivar Angell, med professor Sissel Undheim som biveileder. Moldrheim er ansatt som undervisningsleder i Raftostiftelsen.