Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Gammaknivsbehandling av ondartede hjernesvulster

Ernest Nii Addy Dodoo disputerer 17.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Gamma Knife Radiosurgery for High Grade Glioma".

Hovedinnhold

Ernest’s arbeid har fokusert på gammaknivbehandling av pasienter som får tilbakefall av ondartede hjernesvulster. Standard behandling for pasienter med denne tilstanden er kirurgi ettterfulgt av gjentatte stråledoser og kjemoterapi som er evidensbasert og i henhold til faglige retningslinjer. De fleste pasientene får likevel tilbakefall, og det eksisterer ingen dokumentert behandlingsstandard for dette. Gammakniv er et alternativ for noen pasienter avhengig av sykdoms bildet. Dette utstyret fokuserer på ioniserende stråling med submilimeter presisjon mot svulstvevet mens omgivende hjernevev skjermes, og det gis vanligvis som en enkelt behandling.
Resultatene ble undersøkt av gammaknivbehandling hos over 130 gliompasienter med gjenvekst etter behandling og registrerte stråledose, doseplan og pasientkarakteristika med bla størrelse og beliggenhet av svulstene. Overlevelse var lenger enn det som var rapportert med andre behandlinger, og risiko for alvorlig stråleskade var relativt beskjeden.
Det ble også analysert bruken av positronemisjonstomgrafi (PET)-undersøkelse, i oppfølging av pasienter etter gammaknivbehandling. I dag benyttes MR rutinemessig hos gliompasienter etter rebestråling pga tilbakefall. PET kan være en nyttig tilleggsundersøkelse når MR ikke sikkert kan skille svulstvekst fra bivirkninger relatert til strålebehandingen. Doseplaner laget for fraksjonert gammaknivbehandling var sammenlignet med doseplaner for fraksjonert radioterapi administrert med såkalt LINAC VMAT-behandling som brukes rutinemessig. Disse simuerlingsforsøkene viste at gammakniv ga bedre dosefordeling i målvolumer under 15 cm3.
Resultatene kan hjelpe klinikere å identifisere pasienter med høygradige gliomer som har nytte av gammaknivbehandling, samt hvordan stråledosene kan tilpasses den enkelte pasient utfra svulstens størrelse og beliggenhet. Dette arbeidet gir også støtte for å ta PET-undersøkelse mer aktivt i bruk i etterkontroller når MR-funn er tvetydige.

Personalia

Ernest Dodoo er utdannet lege ved Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Tyskland og ble spesialist i nevrokirurgi 2007 ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, Norge. Som nevrokirurg har han jobbet med fokus på nevroonkologi og gammaknivsbehandlinger i Sverige, Tyskland og i Hong Kong. Doktorgradsarbeid ble utført med Professor Per Øyvind Enger som hovedveileder og Professor Pål-Henning Pedersen som biveileder.