Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Finnes det alternativer i Oslos kompakte byutvikling?

Kristin Edith Abrahamsen Kjærås disputerer 16.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A Critical Geography of Compact Urbanism".

Hovedinnhold

Siden 1990-tallet har kompakt byutvikling blitt et fremtredende internasjonalt mål. Ved å bo tett og i nær tilknytning til daglige gjøremål prøver den kompakte byen å legge til rette for mer bærekraftige samfunn. Denne avhandlingen stiller spørsmålstegn ved hvor bærekraftig den kompakte byen er, spesielt med tanke på økende ulikhet og behovet for omstilling i retning klimavennlig levemåter.

Oslo er en by som ofte berømmes for å lykkes med kompakte byutvikling. Men Oslo har samtidig flere utfordringer knyttet til sosial bærekraft, økende boligpriser og høye klimafotavtrykk per innbygger. Gjennom en kvalitativ studie av Oslo sin kompakte byutvikling søker avhandlingen å belyse praksiser og diskurser som forsøker å løse de utfordringene som oppstår i den kompakte byen slik den planlegges og bygges i dag. Avhandlingen fokuserer blant annet på prosjekter og aktører knyttet til det internasjonale nettverket Sub>urban, utviklingen av Hovinbyen og prosjektet ‘den tredje boligsektor’. Det har spesielt vært et ønske å forstå hvordan politikk og praksis fra andre steder påvirker alternativene som utvikles.

Funnene fra avhandlingen viser at den kompakte byens bærekraft må vurderes mer helhetlig enn i dag. Både lokale og globale forhold må i større grad tas hensyn til. Alternative løsninger som løftes fram er fragmenterte og bygger ofte på erfaringer fra andre steder for å vise at nye og bærekraftige måter å leve på i byen faktisk er mulig. For at byene skal løse problemene som følger av kompakt byutvikling må disse fragmenterte løsningene sees i sammenheng, der boligpolitikk, velferdspolitikk, og klimapolitikk må spille på lag.

Personalia

Kristin Kjærås (f. 1986) er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo, med en bachelorgrad i geografi fra Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Hun er stipendiat ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen, tilknyttet Senter for klima og energiomstilling (CET) og forskningsgruppen SpaceLab. Avhandlingen er en del av forskningsprosjektet European Cities as Actors in Climate and Energy Transformation, støttet av Trond Mohn stiftelsen. Veileder er prof. Håvard Haarstad.