Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vitalismen i Salarrués kunst og forfatterskap

Marta Sánchez-Salvà disputerer 19.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "El kaleidoscopio salarrueño".

Hovedinnhold

I sin avhandling utfordrer Sánchez-Salvà tidligere tolkninger av den salvadoranske forfatteren og kunstneren Salvador Salazar Arrués verk. De fleste studier hevder at Salarrués verk består av to stiler som har ingenting til felles: en preget av fantasi og teosofiske ideer, en annen av realistiske avbildninger av urfolk og landlige liv. Avhandlingen påpeker imidlertid at hele den kulturelle produksjonen til Salarrué inneholder en vitalistisk visjon som bryter med den dikotomiske klassifiseringen. Det er en vitalitet som utfolder seg både i tekstene og maleriene hans i form av en rekke bevegelser, eller det som Sánchez-Salvà kaller for et tilblivelsesbarn. Gjennom litterære og billedlige rytmer som appellerer til sansene, utfordrer Salarrués verk voksen sunn fornuft og det antroposentriske synet på verden. Studien understreker at dette perseptuelle skiftet som oppfatter mennesket som en del av naturen avviser det rasistiske synet på urfolk som Salarrué er kritisert for.

Avhandlingen argumenterer for at bak Salarrués gjentatte rytmer ligger en kaleidoskopisk bevegelse som påvirker språket, linjene i malerier så vel som litterære og billedlige gjengivelser av planter, dyr, mennesker og mytiske vesener. Med Gilles Deleuzes tilblivelsesbegrep og flere av Salarrués essayer som utgangspunkt, viser studien at denne bevegelsen, som påvirker fortellerne av representative tekster for Salarrués stiler, aktiveres av et tilblivelsesbarn som forskyver forestillingen av oppfatning gjennom fornuften til fordel for oppfatningen gjennom sansene. Sánchez-Salvàs analyse viser at disse forskyvningene også finner sted i kunstverkene til den salvadoranske maleren i form av sensasjoner som tvinger til å revurdere rasistiske, patriarkale og antroposentriske tolkninger. Avhandlingen gir således et nytt syn på Salarrués verk og hvordan de inviterer til et ikke-hierarkisk syn på mennesker og andre arter.

Personalia

Marta Sánchez-Salvà (f. 1977) har en mastergrad i latinamerikansk litteratur fra Universitetet i Bergen (2014). Hun er også utdannet sosiolog ved Universitat Autònoma de Barcelona (2002) og har mastergrad i sosiologi fra UiB (2007). Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for fremmedspråk (IF) ved UiB. Hovedveileder for avhandlingen har vært Kari Soriano Salkjelsvik. Biveileder har vært Hans Jacob Ohldieck ved Universitetet i Sørøst-Norge.