Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utforsking av koblingen mellom fedme og kreft

Xiaozheng Liu disputerer 7.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mechanistic Insight and Translational Possibilities of Obesity-Breast Cancer Connection".

Hovedinnhold

I 2016 var nesten 40% av verdens voksne befolkning regnet som overvektige eller fedmelidende. Fedme har store negative konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Omfattende epidemiologiske studier viser at fedme er assosiert med økt risiko for flere alvorlige helsemessige komplikasjoner. Fedme er en uavhengig riskfaktor knyttet til mer enn 13 typer kreft, og hos kvinner etter overgangsalder øker brystkreftrisikoen med 12% for hver femte BMI enhet. Xiaozheng har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt hvilke mekanismer som tillater brystkreftceller å tilpasse og utvikle seg i fedmerelaterte miljø, og hvilke muligheter man har for å angripe disse mekanismene, som en mulig del av kreftbehandling.

Gjennom bruk av dyremodeller og kliniske pasientdata, har Xiaozheng og kollegaer funnet at fedme gir kreftceller mer stamcelle-lignende egenskaper. Særlig var dette knyttet til transkripsjonsfaktoren C/EBPB som viste seg å regulere målgener for å fremme en stamcellelignende krefttype under fedmerelaterte forhold. Ved å angripe denne hovedregulatoren kunne man hindre brystkreftdannelse i betydelig grad. I doktorgradsarbeidet studerte hun også effektene humant endotrophin (ETP) har på brystkreftutvikling. ETP er et protein som er bredt uttrykt i fettvev. Det har tidligere blitt rapportert at ETP fremmer kreftutvikling i museceller. I Xiaozheng sitt prosjekt har hun og kolleger bekreftet at ETP gir samme effekt i humane celler. I tillegg har de utviklet et humant antistoff mot ETP og evaluert effekten av dette i humane celler.

Avhandlingen har totalt sett gitt viktig ny innsikt om forbindelsen mellom fedme og brystkreft. Funnene kan på sikt bli brukt til å forbedre persontilpasset behandling for brystkreftpasienter som lider av fedme.

Personalia

Xiaozheng Liu (f. 1987) vokste opp i Beijing, Kina. Hun fullførte sin mastergrad i medisinsk biologi ved UiB i 2017, og samme år begynte hun på sin doktorgrad ved Institutt for biomedisin, med førsteamanuensis Nils Halberg som hovedveileder og professor Stian Knappskog og professor James B. Lorens som biveiledere.