Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Den syriske diasporaens kamp for rettferdighet

Espen Ringkjøb Stokke disputerer 15.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diaspora Mobilization for Justice During Conflict".

Hovedinnhold

I denne avhandlingen undersøker Stokke hvordan den syriske diasporaen i Europa og Nord-Amerika mobiliserer for rettferdighet og overgangsoppgjør mens konflikten i hjemlandet pågår for fullt.

Overgangsoppgjør handler om måter et samfunn kan håndtere alvorlig urett på i etterkant av en voldelig konflikt. Urett i slike sammenhenger omfatter grove brudd på internasjonal rett, for eksempel krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord og tortur. Et oppgjør innebærer tiltak som har til hensikt å holde gjerningspersoner ansvarlig, gi oppreisning til ofre og etterlatte, samt bidra til langsiktig fredsbevaring og forsoning.

Når mulighetsrommet for å håndtere slik urett stadig er begrenset som følge av tilsynelatende endeløs konflikt, kan diasporagrupper i land fjernt fra konflikten være i en unik posisjon til å fremme overgangsoppgjør i sine vertsland og internasjonalt.

Studien viser at konfliktens økende kompleksitet har endret diasporaens strategi fra å omhandle helhetlige planer for overgangsoppgjør til å fokusere på strafferettslig ansvarliggjøring. Samtidig peker avhandlingen på utfordringer knyttet til diaspora organisasjoners legitimitet og autonomi som følge av sterke bånd til giverland. Slike bånd har også begrenset internt samarbeid i den syriske diasporaen.

Avhandlingen viser også at til tross for en gradvis forverret konfliktsituasjon, har diasporaen vært motivert av en følelse av moralsk ansvar for å kjempe for rettferdighet i hjemlandet, og strategiske betraktninger knyttet til konfliktløsning, samt langsiktig organisatorisk stabilitet. Økt fokus på strafferettslig ansvarliggjøring har også betydd rettslige forsøk på å holde gjerningspersoner fra Syria som befinner seg i ulike vertsland til ansvar gjennom vertslandets egne rettssystemer.

Personalia

Espen Ringkjøb Stokke har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Veileder for doktorgradsarbeidet har vært Professor Kristin Strømsnes (Universitetet i Bergen) og Teije Hidde Donker (University of Cambridge). Stokke er ansatt som forskningsrådgiver ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, Universitetet i Bergen.