Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bedre helse etter flukt

Jasmin Haj Younes disputerer 26.1.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Health and Healthcare Access and Utilization Among Syrian Refugees Migrating to Norway".

Hovedinnhold

Hvordan påvirkes flyktningers helse av alle påkjenninger som flukten bringer med seg? Hvilke faktorer i migrasjonsprosessen merker seg ut som viktige for videre helse og livskvalitet? Hvordan endrer seg bruk av helsetjenester fra et konfliktnært område med begrensende helsetjenester, til etter bosetting i velferdsstaten Norge med fri tilgang til helsetjenester?

I sitt doktorgradsarbeid har Haj Younes undersøkt syriske flyktningers helse og livskvalitet både føre og etter flukt til Norge. Avhandlingen består av to kvantitative artikler basert på en spørreundersøkelse med et langsgående design og en kvalitativ artikkel med dybdeintervjuer.

Funnene viser at syriske flyktninger som ankommer Norge fra Libanon opplever forbedring i helse og livskvalitet det første året. Dette gjelde både fysisk og psykisk helse. Den største forbedringen i livskvalitet ses i områder som har med sosiale relasjoner og miljøfaktorer å gjøre, som boforhold, tilgang til informasjon, sikkerhet, økonomi og bruk av helsetjenester. Spesielt ses en forbedring blant unge og menn, og de som har hatt dårlige levekår før ankomst til Norge. Funnene viser også at de aller fleste har hatt kontakt med fastlegen sin innen det første året etter ankomst og en sammenheng mellom flyktninger med høy sosioøkonomisk status og bruk av helsetjenester. Til tross for at flyktninger har fri tilgang til helsetjenester etter bosetting i Norge, viser avhandlingen at de møter hindringer for å kunne ta i bruk helsetjenester og at de har umøtte helsebehov.

Avhandlingen bidrar til å belyse faktorer som påvirker flyktningers helse under migrasjonsruten som er viktige for fremtidig helse og vil kunne påvirke evnen til å integrere seg i det nye landet. For å nå globale mål, blant annet FNs bærekraftsmål om å redusere helseforskjeller, er det viktig at mottaksland vektlegger både helse, men også underliggende faktorene for god helse, som boforhold, sysselsetting og økonomi.

Personalia

Jasmin Haj Younes (f. 1987) er utdannet lege ved Syddansk Universitet i Odense, Danmark (2012), og er allmennlege under spesialisering og jobber som fastlege i Songdalen og som lege ved Overgrepsmottaket i Agder. Hun har tidligere arbeidet som lege i flyktninghelsetjenesten i Kristiansand kommune. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Esperanza Diaz, og biveiledere har vært professor Bernadette Kumar og førsteamanuensis Eirik Abildsnes.