Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Oppleves sosiale medier som offentlige arenaer?

Hilde Sakariassen disputerer 3.2.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Social network sites as arenas for public discourse".

Hovedinnhold

Sosiale medier blir gjerne antatt å være en offentlig arena, både av politikere, mediene og i forskningslitteraturen. Men vi vet lite om hvordan denne offentligheten oppleves av brukerne. Denne avhandlingen har gjennom statistiske analyser og intervjudata utforsket akkurat det. Spesielt har kvinners opplevelse av sin egen og andres deltakelse på Facebook blitt utforsket.

Funnene i avhandlingen viser at opplevelsen av offentlighet i sosiale medier har en rekke motsetningsforhold; mellom risiko og forpliktelse, rasjonalitet og følelser, illusjonen om en digital offentlighet og hverdagslig bruk, populære forestillinger og egen erfaring, deltakelse og vegring. Studien viser også at borgeridealer står sterkt i Norge og kvinner som i liten grad poster eller deler på Facebook, har dårlig samvittighet fordi de ikke er mer aktive i den digitale offentlige samtalen. En slik manglende aktiv deltakelse fremstår i hovedsak å være knyttet til bekymringer for hvordan kommunikasjonen på Facebook utspiller seg og i liten grad til at informantene er passiv eller ikke bryr seg. I denne studien fremgår det at Facebook oppleves som er et utrygt sted å utrykke meninger, der risikoen for å bli verbalt angrepet er stor. Denne opplevelsen er i liten grad knyttet til informantenes egne direkte erfaringer, men stammer i stor grad fra fremstillingen av sosiale medier i nyhetsmediene og måten disse omtales på i dagligtale.

Avhandlingen viser at vi ikke skal ta for gitt at sosiale medier oppleves som offentlige arenaer og heller ikke at de brukes for å delta i den offentlige samtalen. Likevel setter ideen om at sosiale medier og Facebook er en del av vår digitale offentlighet rammer for deltakelse. Det samme gjør bekymringer for andre personers atferd.

Personalia

Hilde Sakariassen (født 1982) har en bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Birmingham Universitet, og mastergrad i medievitenskap fra UiB. Arbeidet med avhandlingen er gjennomført mens Sakariassen var stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og i MeCIn-prosjektet, som utforsker hvordan norske borgere kobler seg til offentligheten gjennom bruk av medier. Veiledere har vært professor Jan Fredrik Hovden og professor Irene Costera Meijer.