Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Musikkterapi og positive følelser ved demens

Kristine Gustavsen Madsø disputerer 4.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Momentary well-being in dementia: Observational assessment of psychosocial interventions and music therapy".

Hovedinnhold

Denne avhandlingen utforsker hvordan musikkterapi for personer med demens kan bidra til positive følelser og gode samspill med andre. I tillegg undersøker avhandlingen gjennom systematisk litteraturgjennomgang hvilke observasjonsverktøy som egner seg for å måle uttrykk for velvære, engasjement og positive følelser. Selv om demens påvirker hukommelse og andre ferdigheter i dagliglivet, beholder vi evnen til å kjenne glede. Vi har fremdeles behov for å oppleve mestring, og trenger gode relasjoner med dem rundt oss.

Hjemmeboende personer med demens deltok i en 10-ukers musikkterapi-intervensjon sammen med en pårørende. Musikkterapi ble sammenlignet med vanlig samtale ved bruk av «single-case» metodikk. Resultatene viser at deltakerne uttrykker mer glede og tilfredshet under musikkterapi. Observasjonene viser også at under musikkterapi er personen med demens mer involvert i det sosiale samspillet. Musikkterapi er fortsatt lite tilgjengelig for denne gruppen, men denne avhandlingen viser at musikkterapi har potensial for å fremme positive følelser, og styrke relasjonen med de nære pårørende.

Demens kan gi en rekke krevende opplevelser som engstelighet, tiltaksløshet, nedstemthet og vrangforestillinger. Slike symptomer er ofte i fokus i studier som undersøker effekten av psykososiale intervensjoner. I avhandlingen understrekes det at vi også bør observere hvilke positive endringer som skjer i øyeblikket når vi skal måle effekten av musikkterapi og andre psykososiale intervensjoner for personer med demens. Demens er en sykdom som gradvis forverres. Derfor må vi være mindre opptatt av langtidseffekt og mer opptatt av øyeblikks-effekt. Fokus på langtidseffekt kan gjøre at vi velger mål med for lav sensitivitet, og dermed gå glipp av endringer i øyeblikket som er av betydning for både personen med demens og de pårørende. Avhandlingen bidrar i tillegg med et nytt observasjonsverktøy som kartlegger uttrykk for velvære i øyeblikket.

Personalia

Kristine Gustavsen Madsø (født 1985) er utdannet psykolog ved UiB. Hun har vært dobbelkompetansekandidat ved Psykologisk fakultet, og skrevet sin avhandling ved Institutt for klinisk psykologi (IKP) parallelt med at hun har fullført sin spesialisering i eldrepsykologi hos NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus. Hennes veiledere har vært professor Inger Hilde Nordhus (IKP) og professor Helge Molde (IKP), og klinikksjef Minna Hynninen (PhD, NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus)