Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykososiale risikoer og ressurser blant barnevernsarbeidere

Oyeniyi Samuel Olaniyan disputerer 25.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Embracing both sides of the same coin: Work-related psychosocial risks and resources among child welfare workers".

Hovedinnhold

Norske barnevernsarbeidere har møtt krass kritikk i media og flere saker har blitt tatt opp i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Selv om grunnlaget for kritikken er omstridt, tar diskusjoner om det norske barnevernet i det offentlige ordskiftet sjeldent utgangspunkt i det krevende arbeidsmiljøet som møter barnevernsarbeidere. Barnevernsarbeidere, spesielt de som jobber i frontlinjen, har det mest komplekse arbeidsmiljøet innenfor forskingsfeltet på menneskelige tjenester.

I sitt doktorgradsarbeid undersøker Olaniyan virkningen av arbeidsrelaterte psykososiale risikoer som for eksempel jobbstress, traumatisk stress og utbrenthet blant barnevernsarbeidere både på jobb og i privatlivet, og ser videre på hvilken rolle arbeidsplassressurser som jobbstøtte kan spille for å unngå slike risikoer og dermed skape et godt arbeidsmiljø. Avhandlingen er delt inn i tre artikler og er basert på kunnskapsoppsummering og intervju med 16 ansatte i barnevernet i Norge.

Den første studien gir en oversikt over forskningslitteraturen på feltet og viser at jobbstøtte reduserer psykososiale risikoer og skaper mer tilfredshet med jobbsituasjonen, forpliktelse til organisasjonen og balanse mellom jobb og fritid. Den andre studien undersøker hvordan jobbrelatert stress påvirker barneversansattes privatliv. Funnene viser at stort jobbpress skaper utfordringer for barneversansatte også i privatlivet, og at dette gjør det vanskelig for mange å balansere jobb og fritid. Den tredje studien undersøker hvilke strategier barneversansatte bruker for å håndtere jobbrelaterte risikoer. Barnevernansatte som har selvtillit, og er engasjert i jobben og ser på den som meningsfull, vil trives i jobben. Studiet viser at de arbeiderne som ser muligheter for læring og vekst heller enn utfordringer i håndtering av vanskelige saker håndterer psykososiale risikoer på en god måte.

Personalia

Oyeniyi Samuel Olaniyan (f. 1981) har mastergrad i både sosial og kognitiv psykologi (UiB), og arbeid og organisasjonspsykologi (NTNU). Han har vært stipendiat ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveiledere var Hilde Hetland og Sigurd W. Hystad, Institutt for samfunnspsykologi. Biveileder var Gaby Ortiz-Barreda, HEMIL.