Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Enklere utredning av mageplager ved diabetes

Dag A. Sangnes disputerer 11.3.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule".

Hovedinnhold

Mageplager er vanlig ved diabetes, men lite forsket på. Pasientene kan ha symptomer fra hele magetarmkanalen, som kvalme og oppkast, diaré og forstoppelse. Plagene gir ofte redusert livskvalitet, forhindrer yrkesdeltakelse og forverrer blodsukkerregulering. Vi har undersøkt om man kan forenkle utredningen av mageplager ved diabetes ved hjelp av en trådløs motilitetskapsel.

Den trådløse motilitetskapselen måler trykk, temperatur og pH gjennom hele magetarmkanalen. I dette doktorgradsarbeidet er metoden benyttet til å studere pasienter med diabetes og kroniske mageplager. I det første arbeidet sammenlignet vi trådløs motilitetskapsel og scintigrafi, som er dagens gullstandard for utredning av gastroparese. Vi fant at kapselen hadde høy diagnostisk nøyaktighet for å stille diagnosen gastroparese. I det neste arbeidet så vi på sammenhengen mellom diaré og passasjetider og pH-endringer i tynn- og tykktarm. Vi fant at pasienter med diaré hadde endret passasjetid og pH-nivå i tykktarmen sammenlignet med pasienter uten diaré. I det siste arbeidet studerte vi sammenhengen mellom forstoppelse, passasjetider i magetarmkanalen og trykkforandringer i tykktarmen. Her sammenlignet vi også med en kontrollgruppe av friske frivillige. Overraskende nok, fant vi ingen forskjeller mellom diabetespasienter med og uten forstoppelse. Derimot fant vi at diabetespasientene som helhet hadde endrete passasjetider sammenlignet med friske frivillige.

Oppsummert fant vi at en enkeltstående kapselundersøkelse kan avdekke ny kunnskap om magetarmfunksjonen hos pasienter med diabetes og mageplager. Gjennom å undersøke alle delene av magetarmkanalen i én og samme test, kan undersøkelsen forenkle utredningen, være mindre belastende for pasientene og besparende for helsevesenet. Resultatene fra kapselundersøkelsen kan også danne utgangspunkt for persontilpasset behandling.

Personalia

Dag A. Sangnes (f. 1981) er utdannet cand. med. ved Universitetet i Bergen (2011) og arbeider som lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og indremedisin ved Medisinsk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Eirik Søfteland, og biveiledere er Georg Dimcevski og Odd Helge Gilja.