Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Betydningen av tumor-mikromiljø ved brystkreft

Ying Chen disputerer 8.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The tumor microenvironment in breast cancer".

Hovedinnhold

Ying Chen disputerer 8.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The tumor microenvironment in breast cancer: A study of stromal elastosis, tumor immune cells, vascular invasion, and the relation to detection mode». Screening-oppdaget brystkreft har oftest bedre overlevelse enn brystkreft som blir oppdaget mellom to screeningrunder (intervallkreft). Overdiagnostikk og overbehandling av screening-kreft er fortsatt et problem med dagens screeningprogram, og det er derfor behov for nye og bedre biomarkører for å unngå unødig behandling. I doktorgradsarbeidet undersøkte Chen og medarbeidere et materiale av brystkreft fra Vestfold fylke, med studier av svulstvev, patologidata og informasjon om pasientenes prognose. Dette var kvinner som fikk påvist brystkreft ved mammografi-screening eller mellom screeningrundene. I studiene fokuserte Chen på svulstenes «mikromiljø», som er støttevevet (nærmiljøet) rundt svulstcellene, og man fant en sterk sammenheng mellom kreftsvulsters mikromiljø og måten svulstene ble oppdaget på og oppførte seg. Funnene viste at screening-oppdaget kreft har mye elastose, et spesielt støttevev i svulsten, mindre spredning av kreftceller til blodårer, og færre immunceller i svulstenes mikromiljø. Disse funnene er knyttet til bedre prognose for pasientene. I tillegg ble det funnet at intervallkreft har mye høyere nivå av biomarkøren CD47 på overflaten av svulstcellene. Denne markøren er kjent som en «don`t eat me»-markør, slik at kreftcellene ikke blir spist opp av kroppens forsvarsceller. CD47 er også sterkt knyttet til andre egenskaper i mikromiljøet, bl.a. innvekst av svulstceller i blodkar, mengde av immunceller i og rundt svulsten, og denne markøren indikerer dårligere prognose. Dette ph.d.-prosjektet bidrar til økt forståelse av samspillet mellom tumorceller og deres nærmiljø, og det kan føre til mer presis brystkreftdiagnostikk og mer målrettet behandling.

Personalia

Ying Chen (f. 1960) er utdannet lege i Shanghai (1983) og tok norsk medisinsk fageksamen ved UiO (1988). Hun er spesialist i patologi fra OUS-Rikshospitalet (2000). Hun arbeider nå som medisinsk direktør ved Fürst Medisinsk Laboratorium. Doktorgraden utgår fra Center for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor, overlege Lars A. Akslen. Førsteamanuensis, overlege Elisabeth Wik og overlege, PhD Tor A. Klingen har vært biveiledere.