Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Høymiddelalderens alterutstyr i Norge og Europa (1150–1350)

Stephan Kuhn disputerer 1.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Hochmittelalterliche Altarausstattungen in Norwegen im europäischen Kontext (ca. 1150–1350)".

Hovedinnhold

Alteret i en middelalderkirke var både midtpunktet for liturgien og et sted, hvor bildefremstillinger ble konsentrert. I perioden rundt 1150–1350 var hoved- og sidealterutsmykningen vanligvis formet med sammensetninger av forskjellige typer gjenstander. Disse gjenstander var hovedsakelig plassert i forkant av, på, bak eller over alteret, som alterfrontaler, skulpturer – ofte oppstilt i et såkalt helgenskap – altertavler og baldakiner. På grunn av flere forhold er det bevart et relativt stort antall av slike gjenstander fra norske sognekirker, flere enn fra andre europeiske land. I Norge finnes det 30 malte alterfrontaler av tre – det største antallet i Europa utenfor regionen Catalonia i det fransk-spanske grenseområdet. Norge har også fragmenter av minst 17 helgenskap fra høymiddelalderen og av flere baldakiner over hovedaltre, samt mange påviste spor av baldakiner over sidealtre.

Liturgien som handling, som et symbolsk ritual, ble hovedsakelig utført omgitt av symbolske bilder. Slike bilder ga eukaristien, som var messens sentrale ledd, en visuell kontekst. Samtidig ble bildene, som omkranset alteret, et samlingspunkt for både den individuelle og felles devosjon utført i det offentlige kirkerommet. Billedfremstillingene ved alteret fyller forskjellige funksjoner i liturgi, devosjon og katekese. I tillegg til en diskusjon av dette, undersøker avhandlingen det identitetsskapende potensialet som alterutsmykninger og deres romlige kontekst spiller for høymiddelalderens sognekirker.

Det store antallet av bevarte malte tregjenstander Norge har fra perioden mellom sent-1100-tall og midten av 1300-tallet, gjør dette materialet sentralt i europeisk kunsthistorisk forskning. Det norske materialet viser flere paralleller til objekter fra mange andre deler av Europa og gir slik et unikt innblikk i utsmykningen av bygdekirker, både innenfor og utenfor Norge.

Personalia

Stephan Kuhn (f. 1991 i Emmerich am Rhein, Tyskland) studerte kunsthistorie ved Radboud Universiteit i Nijmegen (Nederland) og Johannes Gutenberg-Universität i Mainz (Tyskland). Arbeidet ved UiB er gjennomført ved Universitetsmuseet, veiledet av Professor Justin E.A. Kroesen og Professor Henning Laugerud.