Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikoidentifisering ved kransåresykdom og hjertestans

Reidun Aarsetøy disputerer 7.4.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome".

Hovedinnhold

Hjertestans utenfor sykehus er forbundet med høy dødelighet. Tidlig identifisering av årsak og risiko for alvorlig sykdomsforløp og død er viktig for optimal behandling. Hjerteinfarkt og hjertesvikt er de vanligste årsakene. Troponin T (TnT) og copeptin er biomarkører som benyttes i diagnostikk av hjerteinfarkt og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) er en markør for graden av hjertesvikt. Aarsetøy har vurdert den diagnostiske- og prognostiske nytten av disse markørene i en stanssituasjon. Nivået av NT-proBNP var høyere hos de med kjent underliggende hjertesykdom. TnT og copeptin var også forhøyet hos de fleste pasientene, men avklarte ikke om hjerteinfarkt var utløsende årsak. Ingen av hjertemarkørene kunne forutsi 30-dagers overlevelse. Opphør av blodsirkulasjonen gir en kraftig aktivering av koagulasjonssystemet med økt risiko for flerorgansvikt og død. Aarsetøy undersøkte også nivået av tre aktiverte koagulasjonsfaktorer (faktor XI, IX og II) bundet til en hemmer kalt antitrombin. Hun fant at koagulasjonssystemet var kraftigere aktivert hos de som døde etter hjertestans, men kun aktivert faktor XI-antitrombin kompleks gav informasjon om prognose utover demografiske- og kliniske variabler. Resultatene taler for at aktivert faktor XI kan spille en nøkkelrolle i koagulasjonsaktiveringen ved hjertestans. Hjerteinfarkt og hjertekrampe forårsakes av aterosklerose som er en kronisk betennelse med kolesterolavleiring i kransårene. Aarsetøy har undersøkt den prognostiske verdien av aterosklerose-markørene angiopoietin 2 (ANGPT2), angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) og complement component 7 (CC7) hos sykehusinnlagte pasienter med brystsmerter i to store, tilsvarende populasjoner i Norge og Argentina. Høye nivåer av ANGPT2 og CC7 var forbundet med økt risiko for død i begge populasjoner. ANGPTL4 var forbundet med økt risiko for død hos de argentinske pasientene. Disse hjertemarkørene vil kunne gi nyttig risikoinformasjon ved mistanke om kransåresykdom.

Personalia

Reidun Aarsetøy (f.1980) er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen (2005) og spesialist i kardiologi (2018). Hun arbeider ved Hjerteavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Prof. Dennis W.T. Nilsen og biveileder er Prof. Ottar Kjell Nygård.